Synonimy do słowa WSPÓŁMAŁŻONKA

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych sy­noni­mów dla szu­ka­nego przez Cie­bie słowa: WSPÓŁMAŁŻONKA.

Wyrazy bliskoznaczne do słowa WSPÓŁMAŁŻONKA

Dla inte­resu­ją­cego Cię słowa zna­leź­liśmy sy­no­nimy lub gru­py wy­ra­zów bli­sko­zna­cznych o 2 róż­nych ka­tego­riach zna­cze­nio­wych lub używane w innych kontekstach. Zo­sta­ły one wy­świe­tlone od­dziel­nie.

WSPÓŁMAŁŻONKA
to inaczej:

kobieta (pot.), lepsza połowa (żart.), małżonka, mężatka, partnerka (oficj.), połowica (żart.), ślubna, towarzyszka życia (książk.), współmałżonka (oficj.), żona, pani młoda (podrz.), bliski (nadrz.), członek rodziny (nadrz.), koligat (nadrz.), krewniak (nadrz.), krewny (nadrz.), współmałżonek (antonim)WSPÓŁMAŁŻONKA
to inaczej:

połowica, towarzyszka życia, matrona, kobieta, ślubna, żona, lepsza połowa, partnerka, małżonka, mężatkaPrzy nie­któ­rych po­zyc­jach, w na­wia­sach, mogą znaj­dować się do­dat­kowe ozna­cze­nia wska­zu­jące na przy­kład, że da­ne sło­wo uży­wane jest w mo­wie po­to­cznej, jest uwa­ża­ne za obra­źli­we lub żar­to­bliwe (wy­jaś­nie­nia po­szcze­gól­nych ka­te­go­rii znaj­dziesz na do­le stro­ny).

Szukaj synonimów do słowa

WSPÓŁMAŁŻONKA inaczej

Najlepszymi odpowiedziami na pytanie: "Jakie znasz synonimy do słowa współmałżonka?", są:

1. Współmałżonka to inaczej kobieta (pot.), lepsza połowa (żart.), małżonka, mężatka, partnerka (oficj.), połowica (żart.), ślubna, towarzyszka życia (książk.), współmałżonka (oficj.), żona, pani młoda (podrz.), bliski (nadrz.), członek rodziny (nadrz.), koligat (nadrz.), krewniak (nadrz.), krewny (nadrz.), współmałżonek (antonim).
2. Współmałżonka to inaczej połowica, towarzyszka życia, matrona, kobieta, ślubna, żona, lepsza połowa, partnerka, małżonka, mężatka.

W sumie znaleźliśmy tyle odpowiedzi na to pytanie: 2.

Synonimy słownikowe do słowa WSPÓŁMAŁŻONKA

WSPÓŁMAŁŻONKA
kobieta (pot.), lepsza połowa (żart.), małżonka, mężatka, partnerka (oficj.), połowica (żart.), ślubna, towarzyszka życia (książk.), współmałżonka (oficj.), żona, pani młoda (podrz.), bliski (nadrz.), członek rodziny (nadrz.), koligat (nadrz.), krewniak (nadrz.), krewny (nadrz.), współmałżonek (antonim)
WSPÓŁMAŁŻONKA
połowica, towarzyszka życia, matrona, kobieta, ślubna, żona, lepsza połowa, partnerka, małżonka, mężatka

Poleć nas znajomym:

Polski-Slownik.pl
 > 
Synonimy
 > 
Synonimy do słowa: WSPÓŁMAŁŻONKA

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x