Synonimy do słowa WYTRZYMAŁOŚĆ

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych sy­noni­mów dla szu­ka­nego przez Cie­bie słowa: WYTRZYMAŁOŚĆ.

Wyrazy bliskoznaczne do słowa WYTRZYMAŁOŚĆ

Dla inte­resu­ją­cego Cię słowa zna­leź­liśmy sy­no­nimy lub gru­py wy­ra­zów bli­sko­zna­cznych o 5 róż­nych ka­tego­riach zna­cze­nio­wych lub używane w innych kontekstach. Zo­sta­ły one wy­świe­tlone od­dziel­nie.

WYTRZYMAŁOŚĆ
to inaczej:

hart, moc, potęga, siła, wigorWYTRZYMAŁOŚĆ
to inaczej:

niezmienność, trwałośćWYTRZYMAŁOŚĆ
to inaczej:

odporność, solidność, trwałośćWYTRZYMAŁOŚĆ
to inaczej:

uporczywośćWYTRZYMAŁOŚĆ
to inaczej:

hart, odporność, siła, solidność, wytrwałośćPrzy nie­któ­rych po­zyc­jach, w na­wia­sach, mogą znaj­dować się do­dat­kowe ozna­cze­nia wska­zu­jące na przy­kład, że da­ne sło­wo uży­wane jest w mo­wie po­to­cznej, jest uwa­ża­ne za obra­źli­we lub żar­to­bliwe (wy­jaś­nie­nia po­szcze­gól­nych ka­te­go­rii znaj­dziesz na do­le stro­ny).

Szukaj synonimów do słowa

WYTRZYMAŁOŚĆ inaczej

Najlepszymi odpowiedziami na pytanie: "Jakie znasz synonimy do słowa wytrzymałość?", są:

1. Wytrzymałość to inaczej hart, moc, potęga, siła, wigor.
2. Wytrzymałość to inaczej niezmienność, trwałość.
3. Wytrzymałość to inaczej odporność, solidność, trwałość.
4. Wytrzymałość to inaczej uporczywość.
5. Wytrzymałość to inaczej hart, odporność, siła, solidność, wytrwałość.

W sumie znaleźliśmy tyle odpowiedzi na to pytanie: 5.

Synonimy słownikowe do słowa WYTRZYMAŁOŚĆ

WYTRZYMAŁOŚĆ
hart, moc, potęga, siła, wigor
WYTRZYMAŁOŚĆ
niezmienność, trwałość
WYTRZYMAŁOŚĆ
odporność, solidność, trwałość
WYTRZYMAŁOŚĆ
uporczywość
WYTRZYMAŁOŚĆ
hart, odporność, siła, solidność, wytrwałość

Słowa, które mogą Cię zainteresować obok WYTRZYMAŁOŚĆ

Komentarze - słowa - synonim. Dodaj komentarz

5×2 =

Poleć nas znajomym:

Polski-Slownik.pl
 > 
Synonimy
 > 
Synonimy do słowa: WYTRZYMAŁOŚĆ

Quantcast