Synonimy do słowa ZŁO

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych sy­noni­mów dla szu­ka­nego przez Cie­bie słowa: ZŁO.

Wyrazy bliskoznaczne do słowa ZŁO

ZŁO
to inaczej:

krzywda, niesprawiedliwośćPrzy nie­któ­rych po­zyc­jach, w na­wia­sach, mogą znaj­dować się do­dat­kowe ozna­cze­nia wska­zu­jące na przy­kład, że da­ne sło­wo uży­wane jest w mo­wie po­to­cznej, jest uwa­ża­ne za obra­źli­we lub żar­to­bliwe (wy­jaś­nie­nia po­szcze­gól­nych ka­te­go­rii znaj­dziesz na do­le stro­ny).

Sprawdź też synonimy dla słów tematycznie lub słownikowo podobnych do szukanego przez Ciebie słowa.

Szukaj synonimów do słowa

ZŁO inaczej

Najlepszą odpowiedzią na pytanie: "Jakie znasz synonimy do słowa zło?", jest:

1. Zło to inaczej krzywda, niesprawiedliwość.

W sumie znaleźliśmy tyle odpowiedzi na to pytanie: 1.

Synonimy słownikowe do słowa ZŁO

ZŁO
krzywda, niesprawiedliwość

Poleć nas znajomym:

Polski-Slownik.pl
 > 
Synonimy
 > 
Synonimy do słowa: ZŁO

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x