Synonimy do słowa ZADOWALAĆ

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych sy­noni­mów dla szu­ka­nego przez Cie­bie słowa: ZADOWALAĆ.

Wyrazy bliskoznaczne do słowa ZADOWALAĆ

Dla inte­resu­ją­cego Cię słowa zna­leź­liśmy sy­no­nimy lub gru­py wy­ra­zów bli­sko­zna­cznych o 2 róż­nych ka­tego­riach zna­cze­nio­wych lub używane w innych kontekstach. Zo­sta­ły one wy­świe­tlone od­dziel­nie.

ZADOWALAĆ
to inaczej:

satysfakcjonowaćZADOWALAĆ
to inaczej:

bawić oko, dostosowywać, konweniować, przypadać do serca, nadawać się, podobać się, sprawiać przyjemność, przypadać do smaku, dogadzać, cieszyć oczy, widzieć się, urządzać, przypadać do gustu, satysfakcjonować, być w guście, odpowiadać, interesować, uśmiechać sięPrzy nie­któ­rych po­zyc­jach, w na­wia­sach, mogą znaj­dować się do­dat­kowe ozna­cze­nia wska­zu­jące na przy­kład, że da­ne sło­wo uży­wane jest w mo­wie po­to­cznej, jest uwa­ża­ne za obra­źli­we lub żar­to­bliwe (wy­jaś­nie­nia po­szcze­gól­nych ka­te­go­rii znaj­dziesz na do­le stro­ny).

Sprawdź też synonimy dla słów tematycznie lub słownikowo podobnych do szukanego przez Ciebie słowa.

Szukaj synonimów do słowa

ZADOWALAĆ inaczej

Najlepszymi odpowiedziami na pytanie: "Jakie znasz synonimy do słowa zadowalać?", są:

1. Zadowalać to inaczej satysfakcjonować.
2. Zadowalać to inaczej bawić oko, dostosowywać, konweniować, przypadać do serca, nadawać się, podobać się, sprawiać przyjemność, przypadać do smaku, dogadzać, cieszyć oczy, widzieć się, urządzać, przypadać do gustu, satysfakcjonować, być w guście, odpowiadać, interesować, uśmiechać się.

W sumie znaleźliśmy tyle odpowiedzi na to pytanie: 2.

Synonimy słownikowe do słowa ZADOWALAĆ

ZADOWALAĆ
satysfakcjonować
ZADOWALAĆ
bawić oko, dostosowywać, konweniować, przypadać do serca, nadawać się, podobać się, sprawiać przyjemność, przypadać do smaku, dogadzać, cieszyć oczy, widzieć się, urządzać, przypadać do gustu, satysfakcjonować, być w guście, odpowiadać, interesować, uśmiechać się

Poleć nas znajomym:

Polski-Slownik.pl
 > 
Synonimy
 > 
Synonimy do słowa: ZADOWALAĆ

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x