Synonimy do słowa ZAPISAĆ

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych sy­noni­mów dla szu­ka­nego przez Cie­bie słowa: ZAPISAĆ.

Wyrazy bliskoznaczne do słowa ZAPISAĆ

Dla inte­resu­ją­cego Cię słowa zna­leź­liśmy sy­no­nimy lub gru­py wy­ra­zów bli­sko­zna­cznych o 4 róż­nych ka­tego­riach zna­cze­nio­wych lub używane w innych kontekstach. Zo­sta­ły one wy­świe­tlone od­dziel­nie.

ZAPISAĆ
to inaczej:

dostrzec, uchwycić, ułowić wzrokiem (książk.), upamiętnić, utrwalić, uwiecznić (książk.), wychwycić (pot.), zaobserwować, zarejestrowaćZAPISAĆ
to inaczej:

nabazgrać, napisać, skreślić (książk.)ZAPISAĆ
to inaczej:

nabazgrać, napisać, (książk.) skreślićZAPISAĆ
to inaczej:

upamiętnić, utrwalić, uwiecznić, zarejestrowaćPrzy nie­któ­rych po­zyc­jach, w na­wia­sach, mogą znaj­dować się do­dat­kowe ozna­cze­nia wska­zu­jące na przy­kład, że da­ne sło­wo uży­wane jest w mo­wie po­to­cznej, jest uwa­ża­ne za obra­źli­we lub żar­to­bliwe (wy­jaś­nie­nia po­szcze­gól­nych ka­te­go­rii znaj­dziesz na do­le stro­ny).

Synonimy dla słów kontekstowo podobnych do szukanego przez Ciebie słowa.

ZAPISAĆ SIĘ
to inaczej:

wpisać się, wstąpićZAPISAĆ SIĘ NA UNIWERSYTET
to inaczej:

immatrykulować sięSzukaj synonimów do słowa

ZAPISAĆ inaczej

Najlepszymi odpowiedziami na pytanie: "Jakie znasz synonimy do słowa zapisać?", są:

1. Zapisać to inaczej dostrzec, uchwycić, ułowić wzrokiem (książk.), upamiętnić, utrwalić, uwiecznić (książk.), wychwycić (pot.), zaobserwować, zarejestrować.
2. Zapisać to inaczej nabazgrać, napisać, skreślić (książk.).
3. Zapisać to inaczej nabazgrać, napisać, (książk.) skreślić.
4. Zapisać to inaczej upamiętnić, utrwalić, uwiecznić, zarejestrować.

W sumie znaleźliśmy tyle odpowiedzi na to pytanie: 4.

Synonimy słownikowe do słowa ZAPISAĆ

ZAPISAĆ
dostrzec, uchwycić, ułowić wzrokiem (książk.), upamiętnić, utrwalić, uwiecznić (książk.), wychwycić (pot.), zaobserwować, zarejestrować
ZAPISAĆ
nabazgrać, napisać, skreślić (książk.)
ZAPISAĆ
nabazgrać, napisać, (książk.) skreślić
ZAPISAĆ
upamiętnić, utrwalić, uwiecznić, zarejestrować

Poleć nas znajomym:

Polski-Slownik.pl
 > 
Synonimy
 > 
Synonimy do słowa: ZAPISAĆ

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x