Synonimy do słowa ZAUWAŻYĆ

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych sy­noni­mów dla szu­ka­nego przez Cie­bie słowa: ZAUWAŻYĆ.

Wyrazy bliskoznaczne do słowa ZAUWAŻYĆ

Dla inte­resu­ją­cego Cię słowa zna­leź­liśmy sy­no­nimy lub gru­py wy­ra­zów bli­sko­zna­cznych o 5 róż­nych ka­tego­riach zna­cze­nio­wych lub używane w innych kontekstach. Zo­sta­ły one wy­świe­tlone od­dziel­nie.

ZAUWAŻYĆ
to inaczej:

dojrzeć, dostrzec, ujrzeć, zobaczyćZAUWAŻYĆ
to inaczej:

dostrzec, odnotować, spostrzec, uświadomić sobie, zanotować, obejrzeć się (podrz.), spostrzec się (podrz.), zreflektować się (podrz.), dosięgać wzrokiem (nadrz.), obserwować (nadrz.), oglądać (nadrz.), patrzeć (nadrz.), przyglądać się (nadrz.), spoglądać (nadrz.), spostrzegać (nadrz.), spozierać (nadrz.)ZAUWAŻYĆ
to inaczej:

zwrócić uwagęZAUWAŻYĆ
to inaczej:

odnotować, skonstatować, spostrzec, stwierdzić, wywnioskować, zwrócić uwagęZAUWAŻYĆ
to inaczej:

dojrzeć, dostrzec, spostrzec, ujrzeć, uświadomić sobie, zaobserwować, zanotować, zobaczyć, odkryć, rozróżnić, wykryć, zdać sobie sprawęPrzy nie­któ­rych po­zyc­jach, w na­wia­sach, mogą znaj­dować się do­dat­kowe ozna­cze­nia wska­zu­jące na przy­kład, że da­ne sło­wo uży­wane jest w mo­wie po­to­cznej, jest uwa­ża­ne za obra­źli­we lub żar­to­bliwe (wy­jaś­nie­nia po­szcze­gól­nych ka­te­go­rii znaj­dziesz na do­le stro­ny).

Synonimy dla słów kontekstowo podobnych do szukanego przez Ciebie słowa.

DAJĄCY SIĘ ZAUWAŻYĆ
to inaczej:

dostrzegalny, godny uwagiDAJĄCY SIĘ ZAUWAŻYĆ
to inaczej:

dostrzegalny, namacalny, widoczny, widzialny, zauważalnySzukaj synonimów do słowa

ZAUWAŻYĆ inaczej

Najlepszymi odpowiedziami na pytanie: "Jakie znasz synonimy do słowa zauważyć?", są:

1. Zauważyć to inaczej dojrzeć, dostrzec, ujrzeć, zobaczyć.
2. Zauważyć to inaczej dostrzec, odnotować, spostrzec, uświadomić sobie, zanotować, obejrzeć się (podrz.), spostrzec się (podrz.), zreflektować się (podrz.), dosięgać wzrokiem (nadrz.), obserwować (nadrz.), oglądać (nadrz.), patrzeć (nadrz.), przyglądać się (nadrz.), spoglądać (nadrz.), spostrzegać (nadrz.), spozierać (nadrz.).
3. Zauważyć to inaczej zwrócić uwagę.
4. Zauważyć to inaczej odnotować, skonstatować, spostrzec, stwierdzić, wywnioskować, zwrócić uwagę.
5. Zauważyć to inaczej dojrzeć, dostrzec, spostrzec, ujrzeć, uświadomić sobie, zaobserwować, zanotować, zobaczyć, odkryć, rozróżnić, wykryć, zdać sobie sprawę.

W sumie znaleźliśmy tyle odpowiedzi na to pytanie: 5.

Synonimy słownikowe do słowa ZAUWAŻYĆ

ZAUWAŻYĆ
dojrzeć, dostrzec, ujrzeć, zobaczyć
ZAUWAŻYĆ
dostrzec, odnotować, spostrzec, uświadomić sobie, zanotować, obejrzeć się (podrz.), spostrzec się (podrz.), zreflektować się (podrz.), dosięgać wzrokiem (nadrz.), obserwować (nadrz.), oglądać (nadrz.), patrzeć (nadrz.), przyglądać się (nadrz.), spoglądać (nadrz.), spostrzegać (nadrz.), spozierać (nadrz.)
ZAUWAŻYĆ
zwrócić uwagę
ZAUWAŻYĆ
odnotować, skonstatować, spostrzec, stwierdzić, wywnioskować, zwrócić uwagę
ZAUWAŻYĆ
dojrzeć, dostrzec, spostrzec, ujrzeć, uświadomić sobie, zaobserwować, zanotować, zobaczyć, odkryć, rozróżnić, wykryć, zdać sobie sprawę

Poleć nas znajomym:

Polski-Slownik.pl
 > 
Synonimy
 > 
Synonimy do słowa: ZAUWAŻYĆ

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x