Synonimy do słowa ZAWDZIĘCZAĆ

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych sy­noni­mów dla szu­ka­nego przez Cie­bie słowa: ZAWDZIĘCZAĆ.

Wyrazy bliskoznaczne do słowa ZAWDZIĘCZAĆ

Dla inte­resu­ją­cego Cię słowa zna­leź­liśmy sy­no­nimy lub gru­py wy­ra­zów bli­sko­zna­cznych o 3 róż­nych ka­tego­riach zna­cze­nio­wych lub używane w innych kontekstach. Zo­sta­ły one wy­świe­tlone od­dziel­nie.

ZAWDZIĘCZAĆ
to inaczej:

być dłużnikiem, być winnymZAWDZIĘCZAĆ
to inaczej:

być dłużnymZAWDZIĘCZAĆ
to inaczej:

(książk.) być winnym wdzięcznośćPrzy nie­któ­rych po­zyc­jach, w na­wia­sach, mogą znaj­dować się do­dat­kowe ozna­cze­nia wska­zu­jące na przy­kład, że da­ne sło­wo uży­wane jest w mo­wie po­to­cznej, jest uwa­ża­ne za obra­źli­we lub żar­to­bliwe (wy­jaś­nie­nia po­szcze­gól­nych ka­te­go­rii znaj­dziesz na do­le stro­ny).

Sprawdź też synonimy dla słów tematycznie lub słownikowo podobnych do ZAWDZIĘCZAĆ.

Szukaj synonimów do słowa

ZAWDZIĘCZAĆ inaczej

Najlepszymi odpowiedziami na pytanie: "Jakie znasz synonimy do słowa zawdzięczać?", są:

1. Zawdzięczać to inaczej być dłużnikiem, być winnym.
2. Zawdzięczać to inaczej być dłużnym.
3. Zawdzięczać to inaczej (książk.) być winnym wdzięczność.

W sumie znaleźliśmy tyle odpowiedzi na to pytanie: 3.

Synonimy słownikowe do słowa ZAWDZIĘCZAĆ

ZAWDZIĘCZAĆ
być dłużnikiem, być winnym
ZAWDZIĘCZAĆ
być dłużnym
ZAWDZIĘCZAĆ
(książk.) być winnym wdzięczność

Słowa, które mogą Cię zainteresować obok ZAWDZIĘCZAĆ

Komentarze - słowa - synonim. Dodaj komentarz

8+3 =

Poleć nas znajomym:

Polski-Slownik.pl
 > 
Synonimy
 > 
Synonimy do słowa: ZAWDZIĘCZAĆ

x