Synonimy do słowa ZNĘKAĆ

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych sy­noni­mów dla szu­ka­nego przez Cie­bie słowa: ZNĘKAĆ.

Wyrazy bliskoznaczne do słowa ZNĘKAĆ

Dla inte­resu­ją­cego Cię słowa zna­leź­liśmy sy­no­nimy lub gru­py wy­ra­zów bli­sko­zna­cznych o 3 róż­nych ka­tego­riach zna­cze­nio­wych lub używane w innych kontekstach. Zo­sta­ły one wy­świe­tlone od­dziel­nie.

ZNĘKAĆ
to inaczej:

pognębić, przygnębić, strapićZNĘKAĆ
to inaczej:

pognębić, stłamsić, stłumić zapał, uciemiężyć, udręczyć, zadręczyć, zaszczuć, zdołować (pot.), zdusić, znękać (przestarz.)ZNĘKAĆ
to inaczej:

przygnębić, zdusić, zaszczuć, strapić, (pot.) zdołować, stłumić zapał, pognębić, stłamsić, zadręczyć, udręczyć, uciemiężyćPrzy nie­któ­rych po­zyc­jach, w na­wia­sach, mogą znaj­dować się do­dat­kowe ozna­cze­nia wska­zu­jące na przy­kład, że da­ne sło­wo uży­wane jest w mo­wie po­to­cznej, jest uwa­ża­ne za obra­źli­we lub żar­to­bliwe (wy­jaś­nie­nia po­szcze­gól­nych ka­te­go­rii znaj­dziesz na do­le stro­ny).

Sprawdź też synonimy dla słów tematycznie lub słownikowo podobnych do szukanego przez Ciebie słowa.

Szukaj synonimów do słowa

ZNĘKAĆ inaczej

Najlepszymi odpowiedziami na pytanie: "Jakie znasz synonimy do słowa znękać?", są:

1. Znękać to inaczej pognębić, przygnębić, strapić.
2. Znękać to inaczej pognębić, stłamsić, stłumić zapał, uciemiężyć, udręczyć, zadręczyć, zaszczuć, zdołować (pot.), zdusić, znękać (przestarz.).
3. Znękać to inaczej przygnębić, zdusić, zaszczuć, strapić, (pot.) zdołować, stłumić zapał, pognębić, stłamsić, zadręczyć, udręczyć, uciemiężyć.

W sumie znaleźliśmy tyle odpowiedzi na to pytanie: 3.

Synonimy słownikowe do słowa ZNĘKAĆ

ZNĘKAĆ
pognębić, przygnębić, strapić
ZNĘKAĆ
pognębić, stłamsić, stłumić zapał, uciemiężyć, udręczyć, zadręczyć, zaszczuć, zdołować (pot.), zdusić, znękać (przestarz.)
ZNĘKAĆ
przygnębić, zdusić, zaszczuć, strapić, (pot.) zdołować, stłumić zapał, pognębić, stłamsić, zadręczyć, udręczyć, uciemiężyć

Poleć nas znajomym:

Polski-Slownik.pl
 > 
Synonimy
 > 
Synonimy do słowa: ZNĘKAĆ

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x