Dopuszczalność słów w grach słownych typu Scrabble i Literaki

Zgodnie z regu­łami gry w Scra­bble, obo­wiązu­jącymi pod­czas tur­nie­jów organi­zowanych przez Polską Fede­rację Scra­bble, dopusz­czalne są wszys­tkie sło­wa wystę­pujące w sło­wni­kach ję­zyka pol­skiego oraz wszys­tkie ich pra­wi­dłowe formy gra­maty­czne, z wyją­tkiem takich słów, któ­re rozpo­czynają się od wiel­kiej lite­ry, są skró­tami, bądź sło­wami wyma­gają­cymi cudzy­słowu lub łą­cznika.
Zgodnie z ty­mi zasa­dmi słowo jest pi­sane zgo­dnie z zasa­dami ję­zyka pol­skiego jako zwar­ty ciąg li­ter oddzie­lony od innych słów przer­wami międzywyrazo­wymi. Nie­dozwo­lone są więc sło­wa zawie­rające wew­nątrz znak gra­ficzny (także apos­trof, np. w słowie scra­bble'owy) oraz pol­skie sło­wa pisa­ne z nie­pol­skimi zna­kami dia­kry­tycz­nymi (np.: öre, écru), nato­miast obec­ność zna­ku przes­tanko­wego (np. wy­krzyk­nika po sło­wie sic!) nie ma wpły­wu na do­puszczal­ność w grze.

Poniżej znajduje się lista wydawnictw, które zawierają słowa dopuszczalne w trakcie gry w Scrabble:

 • „Słownik jęz­yka pol­skie­go” - pod redak­cją Mieczy­sława Szym­czaka(trzy­tomowy z suple­mentem)
 • „Mały sło­wnik jęz­yka pol­skiego” - pod redak­cją Stani­sława Sko­rupki, Hali­ny Auder­skiej, Zofii Łempic­kiej lub - w now­szych wyda­niach - pod redak­cją Elżbie­ty So­bol
 • „Słownik pop­raw­nej pol­szczy­zny” - pod redak­cją Witol­da Doro­szew­skie­go
 • „Słownik wyra­zów ob­cych” - pod redak­cją Jana To­kar­skie­go
 • „Nowy sło­wnik pop­ra­wnej pol­szczy­zny PWN” - pod redak­cją Andrze­ja Mar­kowskie­go
 • „Słownik wyra­zów ob­cych. Wyda­nie no­we” - pod redak­cją Elżbie­ty So­bol
 • „Nowy sło­wnik orto­gra­fi­czny PWN” - pod redak­cją Ed­warda Po­lańskie­go
 • „Inny sło­wnik języ­ka pol­skie­go PWN” - pod redak­cją Mi­ro­sława Bań­ki(dwu­to­mowy)
 • „Nowy sło­wnik języ­ka pol­skie­go PWN” - pod redak­cją El­żbie­ty So­bol
 • „Popularny sło­wnik orto­gra­fi­czny PWN” - w oprac. Anny Kło­siń­skiej
 • „Uniwersalny sło­wnik języ­ka pol­skie­go PWN” - pod redak­cją Sta­nisła­wa Du­bi­sza
 • „Wielki sło­wnik or­to­gra­fi­czny PWN” - pod redak­cją Ed­war­da Po­lań­skiego 2003
 • „Wielki sło­wnik wy­ra­zów ob­cych PWN” pod redak­cją Mi­ro­sła­wa Bań­ki 2003
 • „Słownik po­pra­wnej pol­szczy­zny PWN” w oprac. Lidii Dra­bik i El­żbie­ty So­bol 2004
 • „Słownik or­to­gra­fi­czny PWN” w oprac. Anny Kło­siń­skiej 2004
 • „Słownik wy­ra­zów ob­cych PWN” w oprac. Lidii Wi­śnia­kow­skiej 2004
 • „Wielki sło­wnik po­pra­wnej pol­szczy­zny PWN” pod redak­cją An­drze­ja Mar­kow­skie­go 2005

Dopuszczalne są wyda­nia z ro­ku 1980 i póź­niej­sze, z wy­jąt­kiem sło­wnika or­togra­fi­cznego, do­pusz­czal­nego tyl­ko w wy­da­niach od ro­ku 1996, któ­re uka­zały się pod ty­tu­łem „No­wy sło­wnik or­to­grafi­czny PWN”. Uwa­ga! W ro­ku 1996 było rów­nież os­tat­nie wy­da­nie „Sło­wni­ka or­togra­fi­cznego ję­zyka pol­skie­go” pod redak­cją Mie­czy­sława Szym­czaka, któ­ry nie jest doz­wo­lony.

Jak pewnie za­uważy­łeś, lis­ta do­pusz­czo­nych wy­daw­nictw jest stra­sznie dłu­ga i pe­wnie więk­szość z nas wi­dzia­ła tyl­ko nie­które z nich na wła­sne oczy. Ale to nie jest ża­den pro­blem!!! Nasz Sło­wnik słów do Scra­bble za­wie­ra wszyst­kie do­zwo­lone wy­ra­zy z wcze­śniej wy­mie­nio­nych wy­dań książ­kowych i bez tru­du mo­żesz za­rów­no spra­wdzić po­pra­wność wy­my­ślo­nego sło­wa jak i spró­bo­wać uło­żyć po­pra­wne sło­wo z po­sia­da­nych w tra­kcie gry li­ter przy po­mo­cy na­sze­go ana­gra­ma­tora.


Opracownie własne na podstawie materiałów ogólnie dostępnych w internecie.

Poleć nas znajomym:

Quantcast