ABRAZJA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie zapy­tania. Pamię­taj, że w przy­padku ha­seł dwu- lub wielo-człono­wych spa­cje są pomi­jane przy wyszu­ki­waniu i obli­cza­niu dłu­go­ści ha­sła.

Opisy haseł pasujących do zapytania ABRAZJA

Dla inte­resu­ją­cego Cię zapytania "ABRAZJA" zna­leź­liśmy tyle róż­nych ha­seł krzyżówkowych: 5. Zo­sta­ły one wy­świe­tlone po­ni­żej.

ABRAZJA to:

jeden z procesów erozyjnych; polega na ścieraniu podłoża skalnego przez luźny materiał skalny przemieszczany przez prądy rzeczne i morskie, falowanie wód, przypływy i odpływy morskie, lodowce i wiatry, także na wzajemnym ścieraniu materiału skalnego, wskutek czego ulega on rozdrobnieniu i obtoczeniu (na 7 lit.)ABRAZJA to:

usuwanie próchnicy z uzębienia za pomocą strumienia powietrza z zawartością ścierniwa (na 7 lit.)ABRAZJA to:

operacja polegająca na rozszerzeniu szyjki macicy i usunięciu zawartości macicy; wymaga wykonania znieczulenia ogólnego, wykonywana jest w celach terapeutycznych i diagnostycznych, rzadko jako metoda aborcji w pierwszym trymestrze ciąży (na 7 lit.)ABRAZJA to:

proces zużycia ściernego związany z ubytkiem powierzchniowym elementów maszyn lub urządzeń wskutek oddziaływania na niego luźnych lub umocowanych zarówno suchych, jak i wilgotnych ziarn mineralnych (na 7 lit.)ABRAZJA to:

niszczenie brzegów mórz i dużych jezior poprzez falowanie (na 7 lit.)To już wszys­tkie ha­sła, któ­re zna­le­źli­śmy dla szu­ka­ne­go za­py­ta­nia: "ABRAZJA". Je­że­li nie zna­la­złeś te­go cze­go szu­ka­łeś mo­żesz zmie­nić za­py­ta­nie w wy­szu­ki­warce po­niżej.

ABRAZJA nie pasuje? Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ABRAZJA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek ABRAZJA - podsumowanie

Najlepiej pasującymi opisami w krzyżówce dla podanego hasła są:

Opisy dla hasła krzyżówkowego ABRAZJA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ABRAZJA jeden z procesów erozyjnych; polega na ścieraniu podłoża skalnego przez luźny materiał skalny przemieszczany przez prądy rzeczne i morskie, falowanie wód, przypływy i odpływy morskie, lodowce i wiatry, także na wzajemnym ścieraniu materiału skalnego, wskutek czego ulega on rozdrobnieniu i obtoczeniu (na 7 lit.)
ABRAZJA usuwanie próchnicy z uzębienia za pomocą strumienia powietrza z zawartością ścierniwa (na 7 lit.)
ABRAZJA operacja polegająca na rozszerzeniu szyjki macicy i usunięciu zawartości macicy; wymaga wykonania znieczulenia ogólnego, wykonywana jest w celach terapeutycznych i diagnostycznych, rzadko jako metoda aborcji w pierwszym trymestrze ciąży (na 7 lit.)
ABRAZJA proces zużycia ściernego związany z ubytkiem powierzchniowym elementów maszyn lub urządzeń wskutek oddziaływania na niego luźnych lub umocowanych zarówno suchych, jak i wilgotnych ziarn mineralnych (na 7 lit.)
ABRAZJA niszczenie brzegów mórz i dużych jezior poprzez falowanie (na 7 lit.)

Wszystkie hasła krzyżówkowe - ABRAZJA

ABRAZJA
jeden z procesów erozyjnych; polega na ścieraniu podłoża skalnego przez luźny materiał skalny przemieszczany przez prądy rzeczne i morskie, falowanie wód, przypływy i odpływy morskie, lodowce i wiatry, także na wzajemnym ścieraniu materiału skalnego, wskutek czego ulega on rozdrobnieniu i obtoczeniu (na 7 lit.).
ABRAZJA
usuwanie próchnicy z uzębienia za pomocą strumienia powietrza z zawartością ścierniwa (na 7 lit.).
ABRAZJA
operacja polegająca na rozszerzeniu szyjki macicy i usunięciu zawartości macicy; wymaga wykonania znieczulenia ogólnego, wykonywana jest w celach terapeutycznych i diagnostycznych, rzadko jako metoda aborcji w pierwszym trymestrze ciąży (na 7 lit.).
ABRAZJA
proces zużycia ściernego związany z ubytkiem powierzchniowym elementów maszyn lub urządzeń wskutek oddziaływania na niego luźnych lub umocowanych zarówno suchych, jak i wilgotnych ziarn mineralnych (na 7 lit.).
ABRAZJA
niszczenie brzegów mórz i dużych jezior poprzez falowanie (na 7 lit.).

Oprócz ABRAZJA sprawdź również:

Komentarze - ABRAZJA - Hasła do krzyżówek. Dodaj komentarz

9-2 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast