AKCJA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie zapy­tania. Pamię­taj, że w przy­padku ha­seł dwu- lub wielo-człono­wych spa­cje są pomi­jane przy wyszu­ki­waniu i obli­cza­niu dłu­go­ści ha­sła.

Opisy haseł pasujących do zapytania AKCJA

Dla inte­resu­ją­cego Cię zapytania "AKCJA" zna­leź­liśmy tyle róż­nych ha­seł krzyżówkowych: 12. Zo­sta­ły one wy­świe­tlone po­ni­żej.

AKCJA to:

papier wartościowy łączący w sobie prawa o charakterze majątkowym i niemajątkowym, wynikające z uczestnictwa akcjonariusza w spółce akcyjnej lub komandytowo-akcyjnej; także: ogół praw i obowiązków akcjonariusza w spółce lub część kapitału akcyjnego (na 5 lit.)AKCJA to:

operacja, zorganizowane działania służb (na 5 lit.)AKCJA to:

zorganizowane działanie zwykle podporządkowane jakiemuś celowi (na 5 lit.)AKCJA to:

chronologiczny ciąg wydarzeń przedstawionych w filmie lub utworze literackim (na 5 lit.)AKCJA to:

atakowanie w czasie rozgrywek sportowych; element gry ofensywnej (na 5 lit.)AKCJA to:

heca, śmieszne lub dziwne zdarzenie (na 5 lit.)AKCJA to:

wysokość, jaka dzieli strunę od gryfu, która jest zależna od budowy samego instrumentu strunowego i ustawień mostka oraz gryfu (na 5 lit.)AKCJA to:

w grach fabularnych: pojedyncza czynność, którą można wykonać postacią (na 5 lit.)AKCJA to:

uprawnia do dywidendy (na 5 lit.)AKCJA to:

ofensywna (na 5 lit.)AKCJA to:

kontratak piłkarzy (na 5 lit.)AKCJA to:

toczy się wartko w filmie (na 5 lit.)To już wszys­tkie ha­sła, któ­re zna­le­źli­śmy dla szu­ka­ne­go za­py­ta­nia: "AKCJA". Je­że­li nie zna­la­złeś te­go cze­go szu­ka­łeś mo­żesz zmie­nić za­py­ta­nie w wy­szu­ki­warce po­niżej.

AKCJA nie pasuje? Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

AKCJA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek AKCJA - podsumowanie

Najlepiej pasującymi opisami w krzyżówce dla podanego hasła są:

Opisy dla hasła krzyżówkowego AKCJA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
AKCJA papier wartościowy łączący w sobie prawa o charakterze majątkowym i niemajątkowym, wynikające z uczestnictwa akcjonariusza w spółce akcyjnej lub komandytowo-akcyjnej; także: ogół praw i obowiązków akcjonariusza w spółce lub część kapitału akcyjnego (na 5 lit.)
AKCJA operacja, zorganizowane działania służb (na 5 lit.)
AKCJA zorganizowane działanie zwykle podporządkowane jakiemuś celowi (na 5 lit.)
AKCJA chronologiczny ciąg wydarzeń przedstawionych w filmie lub utworze literackim (na 5 lit.)
AKCJA atakowanie w czasie rozgrywek sportowych; element gry ofensywnej (na 5 lit.)
AKCJA heca, śmieszne lub dziwne zdarzenie (na 5 lit.)
AKCJA wysokość, jaka dzieli strunę od gryfu, która jest zależna od budowy samego instrumentu strunowego i ustawień mostka oraz gryfu (na 5 lit.)
AKCJA w grach fabularnych: pojedyncza czynność, którą można wykonać postacią (na 5 lit.)
AKCJA uprawnia do dywidendy (na 5 lit.)
AKCJA ofensywna (na 5 lit.)
AKCJA kontratak piłkarzy (na 5 lit.)
AKCJA toczy się wartko w filmie (na 5 lit.)

Wszystkie hasła krzyżówkowe - AKCJA

AKCJA
papier wartościowy łączący w sobie prawa o charakterze majątkowym i niemajątkowym, wynikające z uczestnictwa akcjonariusza w spółce akcyjnej lub komandytowo-akcyjnej; także: ogół praw i obowiązków akcjonariusza w spółce lub część kapitału akcyjnego (na 5 lit.).
AKCJA
operacja, zorganizowane działania służb (na 5 lit.).
AKCJA
zorganizowane działanie zwykle podporządkowane jakiemuś celowi (na 5 lit.).
AKCJA
chronologiczny ciąg wydarzeń przedstawionych w filmie lub utworze literackim (na 5 lit.).
AKCJA
atakowanie w czasie rozgrywek sportowych; element gry ofensywnej (na 5 lit.).
AKCJA
heca, śmieszne lub dziwne zdarzenie (na 5 lit.).
AKCJA
wysokość, jaka dzieli strunę od gryfu, która jest zależna od budowy samego instrumentu strunowego i ustawień mostka oraz gryfu (na 5 lit.).
AKCJA
w grach fabularnych: pojedyncza czynność, którą można wykonać postacią (na 5 lit.).
AKCJA
uprawnia do dywidendy (na 5 lit.).
AKCJA
ofensywna (na 5 lit.).
AKCJA
kontratak piłkarzy (na 5 lit.).
AKCJA
toczy się wartko w filmie (na 5 lit.).

Oprócz AKCJA sprawdź również:

Komentarze - AKCJA - Hasła do krzyżówek. Dodaj komentarz

7+8 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast