AKOMODACJA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie zapy­tania. Pamię­taj, że w przy­padku ha­seł dwu- lub wielo-człono­wych spa­cje są pomi­jane przy wyszu­ki­waniu i obli­cza­niu dłu­go­ści ha­sła.

Opisy haseł pasujących do zapytania AKOMODACJA

Dla inte­resu­ją­cego Cię zapytania "AKOMODACJA" zna­leź­liśmy tyle róż­nych ha­seł krzyżówkowych: 4. Zo­sta­ły one wy­świe­tlone po­ni­żej.

AKOMODACJA to:

nastawność oka, dostosowywanie się oka do oglądania przedmiotów znajdujących się w różnych odległościach polegające na odpowiednim doborze ostrości widzenia (na 10 lit.)AKOMODACJA to:

zmiana czegoś polegająca na dostosowaniu się tego lub dostosowaniu (przez kogoś) tego czegoś do nowych warunków zewnętrznych (na 10 lit.)AKOMODACJA to:

zmiana istniejących lub utworzenie nowych struktur poznawczych w celu lepszego dopasowania się do środowiska (na 10 lit.)AKOMODACJA to:

oddziaływanie gramatyczne nadrzędnika na podrzędnik (na 10 lit.)To już wszys­tkie ha­sła, któ­re zna­le­źli­śmy dla szu­ka­ne­go za­py­ta­nia: "AKOMODACJA". Je­że­li nie zna­la­złeś te­go cze­go szu­ka­łeś mo­żesz zmie­nić za­py­ta­nie w wy­szu­ki­warce po­niżej.

AKOMODACJA nie pasuje? Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

AKOMODACJA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek AKOMODACJA - podsumowanie

Najlepiej pasującymi opisami w krzyżówce dla podanego hasła są:

Opisy dla hasła krzyżówkowego AKOMODACJA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
AKOMODACJA nastawność oka, dostosowywanie się oka do oglądania przedmiotów znajdujących się w różnych odległościach polegające na odpowiednim doborze ostrości widzenia (na 10 lit.)
AKOMODACJA zmiana czegoś polegająca na dostosowaniu się tego lub dostosowaniu (przez kogoś) tego czegoś do nowych warunków zewnętrznych (na 10 lit.)
AKOMODACJA zmiana istniejących lub utworzenie nowych struktur poznawczych w celu lepszego dopasowania się do środowiska (na 10 lit.)
AKOMODACJA oddziaływanie gramatyczne nadrzędnika na podrzędnik (na 10 lit.)

Wszystkie hasła krzyżówkowe - AKOMODACJA

AKOMODACJA
nastawność oka, dostosowywanie się oka do oglądania przedmiotów znajdujących się w różnych odległościach polegające na odpowiednim doborze ostrości widzenia (na 10 lit.).
AKOMODACJA
zmiana czegoś polegająca na dostosowaniu się tego lub dostosowaniu (przez kogoś) tego czegoś do nowych warunków zewnętrznych (na 10 lit.).
AKOMODACJA
zmiana istniejących lub utworzenie nowych struktur poznawczych w celu lepszego dopasowania się do środowiska (na 10 lit.).
AKOMODACJA
oddziaływanie gramatyczne nadrzędnika na podrzędnik (na 10 lit.).

Oprócz AKOMODACJA sprawdź również:

Komentarze - AKOMODACJA - Hasła do krzyżówek. Dodaj komentarz

5-3 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast