ALMANACH - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie zapy­tania. Pamię­taj, że w przy­padku ha­seł dwu- lub wielo-człono­wych spa­cje są pomi­jane przy wyszu­ki­waniu i obli­cza­niu dłu­go­ści ha­sła.

Opisy haseł pasujących do zapytania ALMANACH

Dla inte­resu­ją­cego Cię zapytania "ALMANACH" zna­leź­liśmy tyle róż­nych ha­seł krzyżówkowych: 5. Zo­sta­ły one wy­świe­tlone po­ni­żej.

ALMANACH to:

publikacja periodyczna (najczęściej rocznik) lub jednorazowa, zawierająca zebrane artykuły i informacje dotyczące wielu lub jednej dziedziny życia, nauki, sztuki, np. dane kalendarzowe, fakty historyczne, porady, artykuły z określonej dziedziny nauk (na 8 lit.)ALMANACH to:

antologia zawierająca utwory różnych autorów, które powstały w tym samym czasie (na 8 lit.)ALMANACH to:

kalendarz zawierający m.in. infromacje z różnych dziedzin życia, porady, drobne utwory literackie (na 8 lit.)ALMANACH to:

dawny kalendarz (na 8 lit.)ALMANACH to:

zbiór utworów literackich z jednego okresu (na 8 lit.)To już wszys­tkie ha­sła, któ­re zna­le­źli­śmy dla szu­ka­ne­go za­py­ta­nia: "ALMANACH". Je­że­li nie zna­la­złeś te­go cze­go szu­ka­łeś mo­żesz zmie­nić za­py­ta­nie w wy­szu­ki­warce po­niżej.

ALMANACH nie pasuje? Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ALMANACH się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek ALMANACH - podsumowanie

Najlepiej pasującymi opisami w krzyżówce dla podanego hasła są:

Opisy dla hasła krzyżówkowego ALMANACH
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ALMANACH publikacja periodyczna (najczęściej rocznik) lub jednorazowa, zawierająca zebrane artykuły i informacje dotyczące wielu lub jednej dziedziny życia, nauki, sztuki, np. dane kalendarzowe, fakty historyczne, porady, artykuły z określonej dziedziny nauk (na 8 lit.)
ALMANACH antologia zawierająca utwory różnych autorów, które powstały w tym samym czasie (na 8 lit.)
ALMANACH kalendarz zawierający m.in. infromacje z różnych dziedzin życia, porady, drobne utwory literackie (na 8 lit.)
ALMANACH dawny kalendarz (na 8 lit.)
ALMANACH zbiór utworów literackich z jednego okresu (na 8 lit.)

Wszystkie hasła krzyżówkowe - ALMANACH

ALMANACH
publikacja periodyczna (najczęściej rocznik) lub jednorazowa, zawierająca zebrane artykuły i informacje dotyczące wielu lub jednej dziedziny życia, nauki, sztuki, np. dane kalendarzowe, fakty historyczne, porady, artykuły z określonej dziedziny nauk (na 8 lit.).
ALMANACH
antologia zawierająca utwory różnych autorów, które powstały w tym samym czasie (na 8 lit.).
ALMANACH
kalendarz zawierający m.in. infromacje z różnych dziedzin życia, porady, drobne utwory literackie (na 8 lit.).
ALMANACH
dawny kalendarz (na 8 lit.).
ALMANACH
zbiór utworów literackich z jednego okresu (na 8 lit.).

Oprócz ALMANACH sprawdź również:

Komentarze - ALMANACH - Hasła do krzyżówek. Dodaj komentarz

7-4 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast