AMNIOCENTEZA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie zapy­tania. Pamię­taj, że w przy­padku ha­seł dwu- lub wielo-człono­wych spa­cje są pomi­jane przy wyszu­ki­waniu i obli­cza­niu dłu­go­ści ha­sła.

Opisy haseł pasujących do zapytania AMNIOCENTEZA

AMNIOCENTEZA to:

inwazyjne badanie prenatalne, polegające na punkcji jamy owodni przez powłoki jamy brzusznej ciężarnej, pod kontrolą ultrasonograficzną, celem aspiracji płynu owodniowego zawierającego złuszczone komórki płodu (na 12 lit.)To już wszys­tkie ha­sła, któ­re zna­le­źli­śmy dla szu­ka­ne­go za­py­ta­nia: "AMNIOCENTEZA". Je­że­li nie zna­la­złeś te­go cze­go szu­ka­łeś mo­żesz zmie­nić za­py­ta­nie w wy­szu­ki­warce po­niżej.

AMNIOCENTEZA nie pasuje? Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

AMNIOCENTEZA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek AMNIOCENTEZA - podsumowanie

Najlepiej pasującym opisem w krzyżówce dla podanego hasła jest:

Opis dla hasła krzyżówkowego: AMNIOCENTEZA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
AMNIOCENTEZA inwazyjne badanie prenatalne, polegające na punkcji jamy owodni przez powłoki jamy brzusznej ciężarnej, pod kontrolą ultrasonograficzną, celem aspiracji płynu owodniowego zawierającego złuszczone komórki płodu (na 12 lit.)

Wszystkie hasła krzyżówkowe - AMNIOCENTEZA

AMNIOCENTEZA
inwazyjne badanie prenatalne, polegające na punkcji jamy owodni przez powłoki jamy brzusznej ciężarnej, pod kontrolą ultrasonograficzną, celem aspiracji płynu owodniowego zawierającego złuszczone komórki płodu (na 12 lit.).

Oprócz AMNIOCENTEZA sprawdź również:

Komentarze - AMNIOCENTEZA - Hasła do krzyżówek. Dodaj komentarz

5+3 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast