ANASTOMOZA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie zapy­tania. Pamię­taj, że w przy­padku ha­seł dwu- lub wielo-człono­wych spa­cje są pomi­jane przy wyszu­ki­waniu i obli­cza­niu dłu­go­ści ha­sła.

Opisy haseł pasujących do zapytania ANASTOMOZA

Dla inte­resu­ją­cego Cię zapytania "ANASTOMOZA" zna­leź­liśmy tyle róż­nych ha­seł krzyżówkowych: 3. Zo­sta­ły one wy­świe­tlone po­ni­żej.

ANASTOMOZA to:

połączenie między dwoma sąsiednimi blaszkami, żeberkami lub fałdami na owocniku grzyba (na 10 lit.)ANASTOMOZA to:

kanał powstały między ciekami wodnymi na terenie krasowym (na 10 lit.)ANASTOMOZA to:

połączenie między naczyniami (tj. tętnicami, żyłami, pętlami jelita) (na 10 lit.)To już wszys­tkie ha­sła, któ­re zna­le­źli­śmy dla szu­ka­ne­go za­py­ta­nia: "ANASTOMOZA". Je­że­li nie zna­la­złeś te­go cze­go szu­ka­łeś mo­żesz zmie­nić za­py­ta­nie w wy­szu­ki­warce po­niżej.

ANASTOMOZA nie pasuje? Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ANASTOMOZA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek ANASTOMOZA - podsumowanie

Najlepiej pasującymi opisami w krzyżówce dla podanego hasła są:

Opisy dla hasła krzyżówkowego ANASTOMOZA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ANASTOMOZA połączenie między dwoma sąsiednimi blaszkami, żeberkami lub fałdami na owocniku grzyba (na 10 lit.)
ANASTOMOZA kanał powstały między ciekami wodnymi na terenie krasowym (na 10 lit.)
ANASTOMOZA połączenie między naczyniami (tj. tętnicami, żyłami, pętlami jelita) (na 10 lit.)

Wszystkie hasła krzyżówkowe - ANASTOMOZA

ANASTOMOZA
połączenie między dwoma sąsiednimi blaszkami, żeberkami lub fałdami na owocniku grzyba (na 10 lit.).
ANASTOMOZA
kanał powstały między ciekami wodnymi na terenie krasowym (na 10 lit.).
ANASTOMOZA
połączenie między naczyniami (tj. tętnicami, żyłami, pętlami jelita) (na 10 lit.).

Oprócz ANASTOMOZA sprawdź również:

Komentarze - ANASTOMOZA - Hasła do krzyżówek. Dodaj komentarz

6×1 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast