ASYSTENCJA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie zapy­tania. Pamię­taj, że w przy­padku ha­seł dwu- lub wielo-człono­wych spa­cje są pomi­jane przy wyszu­ki­waniu i obli­cza­niu dłu­go­ści ha­sła.

Opisy haseł pasujących do zapytania ASYSTENCJA

Dla inte­resu­ją­cego Cię zapytania "ASYSTENCJA" zna­leź­liśmy tyle róż­nych ha­seł krzyżówkowych: 3. Zo­sta­ły one wy­świe­tlone po­ni­żej.

ASYSTENCJA to:

fakt, że ktoś jest przy czymś obecny, towarzyszy czemuś (na 10 lit.)ASYSTENCJA to:

wymagana dla ważności aktów prawnych obecność konkretnych osób podczas podpisywania dokumentów (na 10 lit.)ASYSTENCJA to:

grupa ludzi obecnych przy czymś lub przy kimś (na 10 lit.)To już wszys­tkie ha­sła, któ­re zna­le­źli­śmy dla szu­ka­ne­go za­py­ta­nia: "ASYSTENCJA". Je­że­li nie zna­la­złeś te­go cze­go szu­ka­łeś mo­żesz zmie­nić za­py­ta­nie w wy­szu­ki­warce po­niżej.

ASYSTENCJA nie pasuje? Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ASYSTENCJA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek ASYSTENCJA - podsumowanie

Najlepiej pasującymi opisami w krzyżówce dla podanego hasła są:

Opisy dla hasła krzyżówkowego ASYSTENCJA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ASYSTENCJA fakt, że ktoś jest przy czymś obecny, towarzyszy czemuś (na 10 lit.)
ASYSTENCJA wymagana dla ważności aktów prawnych obecność konkretnych osób podczas podpisywania dokumentów (na 10 lit.)
ASYSTENCJA grupa ludzi obecnych przy czymś lub przy kimś (na 10 lit.)

Wszystkie hasła krzyżówkowe - ASYSTENCJA

ASYSTENCJA
fakt, że ktoś jest przy czymś obecny, towarzyszy czemuś (na 10 lit.).
ASYSTENCJA
wymagana dla ważności aktów prawnych obecność konkretnych osób podczas podpisywania dokumentów (na 10 lit.).
ASYSTENCJA
grupa ludzi obecnych przy czymś lub przy kimś (na 10 lit.).

Oprócz ASYSTENCJA sprawdź również:

Komentarze - ASYSTENCJA - Hasła do krzyżówek. Dodaj komentarz

7-2 =

Poleć nas znajomym:

x