ASYSTENTKA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie zapy­tania. Pamię­taj, że w przy­padku ha­seł dwu- lub wielo-człono­wych spa­cje są pomi­jane przy wyszu­ki­waniu i obli­cza­niu dłu­go­ści ha­sła.

Opisy haseł pasujących do zapytania ASYSTENTKA

Dla inte­resu­ją­cego Cię zapytania "ASYSTENTKA" zna­leź­liśmy tyle róż­nych ha­seł krzyżówkowych: 3. Zo­sta­ły one wy­świe­tlone po­ni­żej.

ASYSTENTKA to:

kobieta, która pomaga specjaliście przy pracy (na 10 lit.)ASYSTENTKA to:

stanowisko na wyższej uczelni, które jest niższe od adiunkta (na 10 lit.)ASYSTENTKA to:

osoba (lub zwierzę), która pomaga komuś niesamodzielnemu, za opłatą lub dobrowolnie (na 10 lit.)To już wszys­tkie ha­sła, któ­re zna­le­źli­śmy dla szu­ka­ne­go za­py­ta­nia: "ASYSTENTKA". Je­że­li nie zna­la­złeś te­go cze­go szu­ka­łeś mo­żesz zmie­nić za­py­ta­nie w wy­szu­ki­warce po­niżej.

ASYSTENTKA nie pasuje? Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ASYSTENTKA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek ASYSTENTKA - podsumowanie

Najlepiej pasującymi opisami w krzyżówce dla podanego hasła są:

Opisy dla hasła krzyżówkowego ASYSTENTKA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ASYSTENTKA kobieta, która pomaga specjaliście przy pracy (na 10 lit.)
ASYSTENTKA stanowisko na wyższej uczelni, które jest niższe od adiunkta (na 10 lit.)
ASYSTENTKA osoba (lub zwierzę), która pomaga komuś niesamodzielnemu, za opłatą lub dobrowolnie (na 10 lit.)

Wszystkie hasła krzyżówkowe - ASYSTENTKA

ASYSTENTKA
kobieta, która pomaga specjaliście przy pracy (na 10 lit.).
ASYSTENTKA
stanowisko na wyższej uczelni, które jest niższe od adiunkta (na 10 lit.).
ASYSTENTKA
osoba (lub zwierzę), która pomaga komuś niesamodzielnemu, za opłatą lub dobrowolnie (na 10 lit.).

Oprócz ASYSTENTKA sprawdź również:

Komentarze - ASYSTENTKA - Hasła do krzyżówek. Dodaj komentarz

9+2 =

Poleć nas znajomym:

x