AUTOMAT - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie zapy­tania. Pamię­taj, że w przy­padku ha­seł dwu- lub wielo-człono­wych spa­cje są pomi­jane przy wyszu­ki­waniu i obli­cza­niu dłu­go­ści ha­sła.

Opisy haseł pasujących do zapytania AUTOMAT

Dla inte­resu­ją­cego Cię zapytania "AUTOMAT" zna­leź­liśmy tyle róż­nych ha­seł krzyżówkowych: 13. Zo­sta­ły one wy­świe­tlone po­ni­żej.

AUTOMAT to:

urządzenie wykonujące jakąś czynność lub ciąg czynności bez udziału człowieka (na 7 lit.)AUTOMAT to:

telefon dostępny w miejscu publicznym (na 7 lit.)AUTOMAT to:

pistolet, karabin maszynowy (na 7 lit.)AUTOMAT to:

przenośnie: osoba działająca bez zastanowienia, odruchowo, traktowana przedmiotowo (na 7 lit.)AUTOMAT to:

samochód z automatyczną skrzynią biegów (na 7 lit.)AUTOMAT to:

pralka automatyczna (na 7 lit.)AUTOMAT to:

urządzenie do wydawania lub sprzedaży różnych rzeczy (na 7 lit.)AUTOMAT to:

urządzenie do gier zręcznościowych (na 7 lit.)AUTOMAT to:

ciąg zdarzeń, kiedy coś się dzieje automatycznie, jeden fakt pociąga za sobą drugi (na 7 lit.)AUTOMAT to:

maszyna wykonująca cały cykl swej pracy bez udziału człowieka (na 7 lit.)AUTOMAT to:

rutiner; urządzenie do automatycznego sprawdzania obwodów (na 7 lit.)AUTOMAT to:

pistolet maszynowy (na 7 lit.)AUTOMAT to:

zastępuje pracę człowieka (na 7 lit.)To już wszys­tkie ha­sła, któ­re zna­le­źli­śmy dla szu­ka­ne­go za­py­ta­nia: "AUTOMAT". Je­że­li nie zna­la­złeś te­go cze­go szu­ka­łeś mo­żesz zmie­nić za­py­ta­nie w wy­szu­ki­warce po­niżej.

AUTOMAT nie pasuje? Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

AUTOMAT się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek AUTOMAT - podsumowanie

Najlepiej pasującymi opisami w krzyżówce dla podanego hasła są:

Opisy dla hasła krzyżówkowego AUTOMAT
HasłoOpis hasła w krzyżówce
AUTOMAT urządzenie wykonujące jakąś czynność lub ciąg czynności bez udziału człowieka (na 7 lit.)
AUTOMAT telefon dostępny w miejscu publicznym (na 7 lit.)
AUTOMAT pistolet, karabin maszynowy (na 7 lit.)
AUTOMAT przenośnie: osoba działająca bez zastanowienia, odruchowo, traktowana przedmiotowo (na 7 lit.)
AUTOMAT samochód z automatyczną skrzynią biegów (na 7 lit.)
AUTOMAT pralka automatyczna (na 7 lit.)
AUTOMAT urządzenie do wydawania lub sprzedaży różnych rzeczy (na 7 lit.)
AUTOMAT urządzenie do gier zręcznościowych (na 7 lit.)
AUTOMAT ciąg zdarzeń, kiedy coś się dzieje automatycznie, jeden fakt pociąga za sobą drugi (na 7 lit.)
AUTOMAT maszyna wykonująca cały cykl swej pracy bez udziału człowieka (na 7 lit.)
AUTOMAT rutiner; urządzenie do automatycznego sprawdzania obwodów (na 7 lit.)
AUTOMAT pistolet maszynowy (na 7 lit.)
AUTOMAT zastępuje pracę człowieka (na 7 lit.)

Wszystkie hasła krzyżówkowe - AUTOMAT

AUTOMAT
urządzenie wykonujące jakąś czynność lub ciąg czynności bez udziału człowieka (na 7 lit.).
AUTOMAT
telefon dostępny w miejscu publicznym (na 7 lit.).
AUTOMAT
pistolet, karabin maszynowy (na 7 lit.).
AUTOMAT
przenośnie: osoba działająca bez zastanowienia, odruchowo, traktowana przedmiotowo (na 7 lit.).
AUTOMAT
samochód z automatyczną skrzynią biegów (na 7 lit.).
AUTOMAT
pralka automatyczna (na 7 lit.).
AUTOMAT
urządzenie do wydawania lub sprzedaży różnych rzeczy (na 7 lit.).
AUTOMAT
urządzenie do gier zręcznościowych (na 7 lit.).
AUTOMAT
ciąg zdarzeń, kiedy coś się dzieje automatycznie, jeden fakt pociąga za sobą drugi (na 7 lit.).
AUTOMAT
maszyna wykonująca cały cykl swej pracy bez udziału człowieka (na 7 lit.).
AUTOMAT
rutiner; urządzenie do automatycznego sprawdzania obwodów (na 7 lit.).
AUTOMAT
pistolet maszynowy (na 7 lit.).
AUTOMAT
zastępuje pracę człowieka (na 7 lit.).

Oprócz AUTOMAT sprawdź również:

Komentarze - AUTOMAT - Hasła do krzyżówek. Dodaj komentarz

2+3 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast