BABA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie zapy­tania. Pamię­taj, że w przy­padku ha­seł dwu- lub wielo-człono­wych spa­cje są pomi­jane przy wyszu­ki­waniu i obli­cza­niu dłu­go­ści ha­sła.

Opisy haseł pasujących do zapytania BABA

Dla inte­resu­ją­cego Cię zapytania "BABA" zna­leź­liśmy tyle róż­nych ha­seł krzyżówkowych: 14. Zo­sta­ły one wy­świe­tlone po­ni­żej.

BABA to:

z negatywnym wartościowaniem: kobieta (na 4 lit.)BABA to:

element kafara uderzający pal (na 4 lit.)BABA to:

partnerka, żona, narzeczona, kochanka (na 4 lit.)BABA to:

przekupka (na 4 lit.)BABA to:

o mężczyźnie, który jest mało męski (na 4 lit.)BABA to:

okrągłe ciasto pieczone w specjalnej formie (na 4 lit.)BABA to:

leciwa, stara kobieta (na 4 lit.)BABA to:

kamienna figura, która ma znaczenie w praktykach religijnych (na 4 lit.)BABA to:

część kafara: młot do wbijania pali w ziemię (na 4 lit.)BABA to:

ur. w 1906 r. malarz rumuński; portrety, martwe natury (na 4 lit.)BABA to:

'Siała ... mak' (na 4 lit.)BABA to:

Ali ... postać z baśni (na 4 lit.)BABA to:

... - Jaga, baśniowa wiedźma (na 4 lit.)BABA to:

... - Jaga, z baśni (na 4 lit.)To już wszys­tkie ha­sła, któ­re zna­le­źli­śmy dla szu­ka­ne­go za­py­ta­nia: "BABA". Je­że­li nie zna­la­złeś te­go cze­go szu­ka­łeś mo­żesz zmie­nić za­py­ta­nie w wy­szu­ki­warce po­niżej.

BABA nie pasuje? Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

BABA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek BABA - podsumowanie

Najlepiej pasującymi opisami w krzyżówce dla podanego hasła są:

Opisy dla hasła krzyżówkowego BABA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
BABA z negatywnym wartościowaniem: kobieta (na 4 lit.)
BABA element kafara uderzający pal (na 4 lit.)
BABA partnerka, żona, narzeczona, kochanka (na 4 lit.)
BABA przekupka (na 4 lit.)
BABA o mężczyźnie, który jest mało męski (na 4 lit.)
BABA okrągłe ciasto pieczone w specjalnej formie (na 4 lit.)
BABA leciwa, stara kobieta (na 4 lit.)
BABA kamienna figura, która ma znaczenie w praktykach religijnych (na 4 lit.)
BABA część kafara: młot do wbijania pali w ziemię (na 4 lit.)
BABA ur. w 1906 r. malarz rumuński; portrety, martwe natury (na 4 lit.)
BABA 'Siała ... mak' (na 4 lit.)
BABA Ali ... postać z baśni (na 4 lit.)
BABA ... - Jaga, baśniowa wiedźma (na 4 lit.)
BABA ... - Jaga, z baśni (na 4 lit.)

Wszystkie hasła krzyżówkowe - BABA

BABA
z negatywnym wartościowaniem: kobieta (na 4 lit.).
BABA
element kafara uderzający pal (na 4 lit.).
BABA
partnerka, żona, narzeczona, kochanka (na 4 lit.).
BABA
przekupka (na 4 lit.).
BABA
o mężczyźnie, który jest mało męski (na 4 lit.).
BABA
okrągłe ciasto pieczone w specjalnej formie (na 4 lit.).
BABA
leciwa, stara kobieta (na 4 lit.).
BABA
kamienna figura, która ma znaczenie w praktykach religijnych (na 4 lit.).
BABA
część kafara: młot do wbijania pali w ziemię (na 4 lit.).
BABA
ur. w 1906 r. malarz rumuński; portrety, martwe natury (na 4 lit.).
BABA
'Siała ... mak' (na 4 lit.).
BABA
Ali ... postać z baśni (na 4 lit.).
BABA
... - Jaga, baśniowa wiedźma (na 4 lit.).
BABA
... - Jaga, z baśni (na 4 lit.).

Oprócz BABA sprawdź również:

Komentarze - BABA - Hasła do krzyżówek. Dodaj komentarz

6-3 =

Poleć nas znajomym:

x