BABKA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie zapy­tania. Pamię­taj, że w przy­padku ha­seł dwu- lub wielo-człono­wych spa­cje są pomi­jane przy wyszu­ki­waniu i obli­cza­niu dłu­go­ści ha­sła.

Opisy haseł pasujących do zapytania BABKA

Dla inte­resu­ją­cego Cię zapytania "BABKA" zna­leź­liśmy tyle róż­nych ha­seł krzyżówkowych: 10. Zo­sta­ły one wy­świe­tlone po­ni­żej.

BABKA to:

matka matki lub ojca (na 5 lit.)BABKA to:

staruszka - stara kobieta (na 5 lit.)BABKA to:

okrągłe ciasto pieczone w specjalnej formie (na 5 lit.)BABKA to:

zwyczajowa nazwa koźlarza babki - grzyba jadalnego z rodziny borowikowatych (na 5 lit.)BABKA to:

kobieta - dorosły człowiek płci żeńskiej (na 5 lit.)BABKA to:

położna, akuszerka, zwykle starsza kobieta, która sama rodziła co najmniej kilka razy; poza własnym doświadczeniem, korzystała również z doświadczeń przekazywanych ustnie z pokolenia na pokolenie (na 5 lit.)BABKA to:

wspólna nazwa dla ryb z rodziny Gobiidae występujących głównie w wodach zlewiska czarnomorskiego i kaspijskiego (na 5 lit.)BABKA to:

Plantago - rodzaj roślin z rodziny babkowatych; rodzaj kosmopolityczny, który liczy około 250 gatunków występujących na całym świecie (na 5 lit.)BABKA to:

obiegowa nazwa dawnej monety polskiej, trojaka (na 5 lit.)BABKA to:

kosmopolityczna, rozetkowa roślina zielna (na 5 lit.)To już wszys­tkie ha­sła, któ­re zna­le­źli­śmy dla szu­ka­ne­go za­py­ta­nia: "BABKA". Je­że­li nie zna­la­złeś te­go cze­go szu­ka­łeś mo­żesz zmie­nić za­py­ta­nie w wy­szu­ki­warce po­niżej.

BABKA nie pasuje? Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

BABKA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek BABKA - podsumowanie

Najlepiej pasującymi opisami w krzyżówce dla podanego hasła są:

Opisy dla hasła krzyżówkowego BABKA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
BABKA matka matki lub ojca (na 5 lit.)
BABKA staruszka - stara kobieta (na 5 lit.)
BABKA okrągłe ciasto pieczone w specjalnej formie (na 5 lit.)
BABKA zwyczajowa nazwa koźlarza babki - grzyba jadalnego z rodziny borowikowatych (na 5 lit.)
BABKA kobieta - dorosły człowiek płci żeńskiej (na 5 lit.)
BABKA położna, akuszerka, zwykle starsza kobieta, która sama rodziła co najmniej kilka razy; poza własnym doświadczeniem, korzystała również z doświadczeń przekazywanych ustnie z pokolenia na pokolenie (na 5 lit.)
BABKA wspólna nazwa dla ryb z rodziny Gobiidae występujących głównie w wodach zlewiska czarnomorskiego i kaspijskiego (na 5 lit.)
BABKA Plantago - rodzaj roślin z rodziny babkowatych; rodzaj kosmopolityczny, który liczy około 250 gatunków występujących na całym świecie (na 5 lit.)
BABKA obiegowa nazwa dawnej monety polskiej, trojaka (na 5 lit.)
BABKA kosmopolityczna, rozetkowa roślina zielna (na 5 lit.)

Wszystkie hasła krzyżówkowe - BABKA

BABKA
matka matki lub ojca (na 5 lit.).
BABKA
staruszka - stara kobieta (na 5 lit.).
BABKA
okrągłe ciasto pieczone w specjalnej formie (na 5 lit.).
BABKA
zwyczajowa nazwa koźlarza babki - grzyba jadalnego z rodziny borowikowatych (na 5 lit.).
BABKA
kobieta - dorosły człowiek płci żeńskiej (na 5 lit.).
BABKA
położna, akuszerka, zwykle starsza kobieta, która sama rodziła co najmniej kilka razy; poza własnym doświadczeniem, korzystała również z doświadczeń przekazywanych ustnie z pokolenia na pokolenie (na 5 lit.).
BABKA
wspólna nazwa dla ryb z rodziny Gobiidae występujących głównie w wodach zlewiska czarnomorskiego i kaspijskiego (na 5 lit.).
BABKA
Plantago - rodzaj roślin z rodziny babkowatych; rodzaj kosmopolityczny, który liczy około 250 gatunków występujących na całym świecie (na 5 lit.).
BABKA
obiegowa nazwa dawnej monety polskiej, trojaka (na 5 lit.).
BABKA
kosmopolityczna, rozetkowa roślina zielna (na 5 lit.).

Oprócz BABKA sprawdź również:

Komentarze - BABKA - Hasła do krzyżówek. Dodaj komentarz

2+8 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast