BALON - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie zapy­tania. Pamię­taj, że w przy­padku ha­seł dwu- lub wielo-człono­wych spa­cje są pomi­jane przy wyszu­ki­waniu i obli­cza­niu dłu­go­ści ha­sła.

Opisy haseł pasujących do zapytania BALON

Dla inte­resu­ją­cego Cię zapytania "BALON" zna­leź­liśmy tyle róż­nych ha­seł krzyżówkowych: 12. Zo­sta­ły one wy­świe­tlone po­ni­żej.

BALON to:

statek powietrzny z grupy aerostatów (statków lżejszych od powietrza), bez napędu silnikowego (na 5 lit.)BALON to:

przedmiot z elastycznej gumy, lateksu, czasami z folii, wypełniony gazem i służący jako dekoracja lub zabawka (na 5 lit.)BALON to:

rodzaj szklanego naczynia służącego do przechowywania cieczy lub gazów (na 5 lit.)BALON to:

najgorsza ocena w szkole (zazwyczaj jedynka) (na 5 lit.)BALON to:

zbyt wysokie podanie piłki podczas gry w siatkówkę, piłkę nożną czy tenisa (na 5 lit.)BALON to:

rodzaj pneumatycznej opony o szerokim przekroju (na 5 lit.)BALON to:

tyle, ile mieści się w balonie - butli (na 5 lit.)BALON to:

hala pneumatyczna, stanowiąca poszycie obiektów na świeżym powietrzu, najczęściej sportowych (na 5 lit.)BALON to:

aerostat bez napędu: wielki zbiornik z gazoszczelnej tkaniny (folii) napełniony gazem lub ciepłym powietrzem (na 5 lit.)BALON to:

duże, kuliste naczynie szklane z wąską szyjką (na 5 lit.)BALON to:

aerostat bez napędu silnikowego (na 5 lit.)BALON to:

opona balonowa (na 5 lit.)To już wszys­tkie ha­sła, któ­re zna­le­źli­śmy dla szu­ka­ne­go za­py­ta­nia: "BALON". Je­że­li nie zna­la­złeś te­go cze­go szu­ka­łeś mo­żesz zmie­nić za­py­ta­nie w wy­szu­ki­warce po­niżej.

BALON nie pasuje? Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

BALON się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek BALON - podsumowanie

Najlepiej pasującymi opisami w krzyżówce dla podanego hasła są:

Opisy dla hasła krzyżówkowego BALON
HasłoOpis hasła w krzyżówce
BALON statek powietrzny z grupy aerostatów (statków lżejszych od powietrza), bez napędu silnikowego (na 5 lit.)
BALON przedmiot z elastycznej gumy, lateksu, czasami z folii, wypełniony gazem i służący jako dekoracja lub zabawka (na 5 lit.)
BALON rodzaj szklanego naczynia służącego do przechowywania cieczy lub gazów (na 5 lit.)
BALON najgorsza ocena w szkole (zazwyczaj jedynka) (na 5 lit.)
BALON zbyt wysokie podanie piłki podczas gry w siatkówkę, piłkę nożną czy tenisa (na 5 lit.)
BALON rodzaj pneumatycznej opony o szerokim przekroju (na 5 lit.)
BALON tyle, ile mieści się w balonie - butli (na 5 lit.)
BALON hala pneumatyczna, stanowiąca poszycie obiektów na świeżym powietrzu, najczęściej sportowych (na 5 lit.)
BALON aerostat bez napędu: wielki zbiornik z gazoszczelnej tkaniny (folii) napełniony gazem lub ciepłym powietrzem (na 5 lit.)
BALON duże, kuliste naczynie szklane z wąską szyjką (na 5 lit.)
BALON aerostat bez napędu silnikowego (na 5 lit.)
BALON opona balonowa (na 5 lit.)

Wszystkie hasła krzyżówkowe - BALON

BALON
statek powietrzny z grupy aerostatów (statków lżejszych od powietrza), bez napędu silnikowego (na 5 lit.).
BALON
przedmiot z elastycznej gumy, lateksu, czasami z folii, wypełniony gazem i służący jako dekoracja lub zabawka (na 5 lit.).
BALON
rodzaj szklanego naczynia służącego do przechowywania cieczy lub gazów (na 5 lit.).
BALON
najgorsza ocena w szkole (zazwyczaj jedynka) (na 5 lit.).
BALON
zbyt wysokie podanie piłki podczas gry w siatkówkę, piłkę nożną czy tenisa (na 5 lit.).
BALON
rodzaj pneumatycznej opony o szerokim przekroju (na 5 lit.).
BALON
tyle, ile mieści się w balonie - butli (na 5 lit.).
BALON
hala pneumatyczna, stanowiąca poszycie obiektów na świeżym powietrzu, najczęściej sportowych (na 5 lit.).
BALON
aerostat bez napędu: wielki zbiornik z gazoszczelnej tkaniny (folii) napełniony gazem lub ciepłym powietrzem (na 5 lit.).
BALON
duże, kuliste naczynie szklane z wąską szyjką (na 5 lit.).
BALON
aerostat bez napędu silnikowego (na 5 lit.).
BALON
opona balonowa (na 5 lit.).

Oprócz BALON sprawdź również:

Komentarze - BALON - Hasła do krzyżówek. Dodaj komentarz

5×1 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast