BARANEK - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie zapy­tania. Pamię­taj, że w przy­padku ha­seł dwu- lub wielo-człono­wych spa­cje są pomi­jane przy wyszu­ki­waniu i obli­cza­niu dłu­go­ści ha­sła.

Opisy haseł pasujących do zapytania BARANEK

Dla inte­resu­ją­cego Cię zapytania "BARANEK" zna­leź­liśmy tyle róż­nych ha­seł krzyżówkowych: 8. Zo­sta­ły one wy­świe­tlone po­ni­żej.

BARANEK to:

biała chmura, zwykle mała, pierzasta lub kłębiasta, konotowana pozytywnie (na 7 lit.)BARANEK to:

zdrobniale: baran - samiec owcy (na 7 lit.)BARANEK to:

przen. człowiek o potulnym, zgodnym charakterze, cichy i grzeczny (na 7 lit.)BARANEK to:

fryzura, krótkie loczki (często: wynik trwałej ondulacji) (na 7 lit.)BARANEK to:

kożuch, wyprawiona jagnięca skóra (na 7 lit.)BARANEK to:

rodzaj tynku, który ma swoistą niegładką fakturę i jest kładziony w celach ozdobnych (na 7 lit.)BARANEK to:

powszechna nazwa rasy królika domowego o opadniętych uszkach (na 7 lit.)BARANEK to:

w żeglarstwie: rodzaj prowadnicy liny w postaci krążka drewnianego z otworem pośrodku (na 7 lit.)To już wszys­tkie ha­sła, któ­re zna­le­źli­śmy dla szu­ka­ne­go za­py­ta­nia: "BARANEK". Je­że­li nie zna­la­złeś te­go cze­go szu­ka­łeś mo­żesz zmie­nić za­py­ta­nie w wy­szu­ki­warce po­niżej.

BARANEK nie pasuje? Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

BARANEK się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek BARANEK - podsumowanie

Najlepiej pasującymi opisami w krzyżówce dla podanego hasła są:

Opisy dla hasła krzyżówkowego BARANEK
HasłoOpis hasła w krzyżówce
BARANEK biała chmura, zwykle mała, pierzasta lub kłębiasta, konotowana pozytywnie (na 7 lit.)
BARANEK zdrobniale: baran - samiec owcy (na 7 lit.)
BARANEK przen. człowiek o potulnym, zgodnym charakterze, cichy i grzeczny (na 7 lit.)
BARANEK fryzura, krótkie loczki (często: wynik trwałej ondulacji) (na 7 lit.)
BARANEK kożuch, wyprawiona jagnięca skóra (na 7 lit.)
BARANEK rodzaj tynku, który ma swoistą niegładką fakturę i jest kładziony w celach ozdobnych (na 7 lit.)
BARANEK powszechna nazwa rasy królika domowego o opadniętych uszkach (na 7 lit.)
BARANEK w żeglarstwie: rodzaj prowadnicy liny w postaci krążka drewnianego z otworem pośrodku (na 7 lit.)

Wszystkie hasła krzyżówkowe - BARANEK

BARANEK
biała chmura, zwykle mała, pierzasta lub kłębiasta, konotowana pozytywnie (na 7 lit.).
BARANEK
zdrobniale: baran - samiec owcy (na 7 lit.).
BARANEK
przen. człowiek o potulnym, zgodnym charakterze, cichy i grzeczny (na 7 lit.).
BARANEK
fryzura, krótkie loczki (często: wynik trwałej ondulacji) (na 7 lit.).
BARANEK
kożuch, wyprawiona jagnięca skóra (na 7 lit.).
BARANEK
rodzaj tynku, który ma swoistą niegładką fakturę i jest kładziony w celach ozdobnych (na 7 lit.).
BARANEK
powszechna nazwa rasy królika domowego o opadniętych uszkach (na 7 lit.).
BARANEK
w żeglarstwie: rodzaj prowadnicy liny w postaci krążka drewnianego z otworem pośrodku (na 7 lit.).

Oprócz BARANEK sprawdź również:

Komentarze - BARANEK - Hasła do krzyżówek. Dodaj komentarz

3+4 =

Poleć nas znajomym:

x