BAZA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie zapy­tania. Pamię­taj, że w przy­padku ha­seł dwu- lub wielo-człono­wych spa­cje są pomi­jane przy wyszu­ki­waniu i obli­cza­niu dłu­go­ści ha­sła.

Opisy haseł pasujących do zapytania BAZA

Dla inte­resu­ją­cego Cię zapytania "BAZA" zna­leź­liśmy tyle róż­nych ha­seł krzyżówkowych: 14. Zo­sta­ły one wy­świe­tlone po­ni­żej.

BAZA to:

podstawa kolumny (na 4 lit.)BAZA to:

podstawa, czynniki, które stanowią grunt jakiegoś aspektu istnienia, funkcjonowania czegoś (na 4 lit.)BAZA to:

układ odniesienia; układ znaczników, markerów potrzebnych do określania położenia czegoś (względem tej bazy) (na 4 lit.)BAZA to:

kompleks infrastrukturalny, w którym znajduje się zaplecze dla jakiejś działalności (na 4 lit.)BAZA to:

w marksizmie: stosunki produkcji tworzące podstwę ekonomiczną społeczeństwa (na 4 lit.)BAZA to:

kosmetyk kładziony na twarz przed innymi kolorowymi kosmetykami, utrwalający makijaż, posiadający właściwości ochronne; baza (na 4 lit.)BAZA to:

kolekcja danych zapisanych zgodnie z określonymi regułami, obejmuje dane cyfrowe gromadzone zgodnie z zasadami przyjętymi dla danego programu komputerowego specjalizowanego do gromadzenia i przetwarzania tych danych (na 4 lit.)BAZA to:

zbiór danych (na 4 lit.)BAZA to:

w baseballu i palancie: jedno z kilku miejsc, których trzeba dotknąć, przebiegając boisko (na 4 lit.)BAZA to:

podstawa kolumny, pilastra lub filaru, dźwigająca trzon (na 4 lit.)BAZA to:

miejsce skupienia fortyfikacji, broni, amunicji, itp (na 4 lit.)BAZA to:

zasoby i urządzenia jednej gałęzi gospodarki będące podstawą rozwoju innych gałęzi (na 4 lit.)BAZA to:

elektroda tranzystora doprowadzona do obszaru bazy (na 4 lit.)BAZA to:

podstawa filaru (na 4 lit.)To już wszys­tkie ha­sła, któ­re zna­le­źli­śmy dla szu­ka­ne­go za­py­ta­nia: "BAZA". Je­że­li nie zna­la­złeś te­go cze­go szu­ka­łeś mo­żesz zmie­nić za­py­ta­nie w wy­szu­ki­warce po­niżej.

BAZA nie pasuje? Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

BAZA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek BAZA - podsumowanie

Najlepiej pasującymi opisami w krzyżówce dla podanego hasła są:

Opisy dla hasła krzyżówkowego BAZA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
BAZA podstawa kolumny (na 4 lit.)
BAZA podstawa, czynniki, które stanowią grunt jakiegoś aspektu istnienia, funkcjonowania czegoś (na 4 lit.)
BAZA układ odniesienia; układ znaczników, markerów potrzebnych do określania położenia czegoś (względem tej bazy) (na 4 lit.)
BAZA kompleks infrastrukturalny, w którym znajduje się zaplecze dla jakiejś działalności (na 4 lit.)
BAZA w marksizmie: stosunki produkcji tworzące podstwę ekonomiczną społeczeństwa (na 4 lit.)
BAZA kosmetyk kładziony na twarz przed innymi kolorowymi kosmetykami, utrwalający makijaż, posiadający właściwości ochronne; baza (na 4 lit.)
BAZA kolekcja danych zapisanych zgodnie z określonymi regułami, obejmuje dane cyfrowe gromadzone zgodnie z zasadami przyjętymi dla danego programu komputerowego specjalizowanego do gromadzenia i przetwarzania tych danych (na 4 lit.)
BAZA zbiór danych (na 4 lit.)
BAZA w baseballu i palancie: jedno z kilku miejsc, których trzeba dotknąć, przebiegając boisko (na 4 lit.)
BAZA podstawa kolumny, pilastra lub filaru, dźwigająca trzon (na 4 lit.)
BAZA miejsce skupienia fortyfikacji, broni, amunicji, itp (na 4 lit.)
BAZA zasoby i urządzenia jednej gałęzi gospodarki będące podstawą rozwoju innych gałęzi (na 4 lit.)
BAZA elektroda tranzystora doprowadzona do obszaru bazy (na 4 lit.)
BAZA podstawa filaru (na 4 lit.)

Wszystkie hasła krzyżówkowe - BAZA

BAZA
podstawa kolumny (na 4 lit.).
BAZA
podstawa, czynniki, które stanowią grunt jakiegoś aspektu istnienia, funkcjonowania czegoś (na 4 lit.).
BAZA
układ odniesienia; układ znaczników, markerów potrzebnych do określania położenia czegoś (względem tej bazy) (na 4 lit.).
BAZA
kompleks infrastrukturalny, w którym znajduje się zaplecze dla jakiejś działalności (na 4 lit.).
BAZA
w marksizmie: stosunki produkcji tworzące podstwę ekonomiczną społeczeństwa (na 4 lit.).
BAZA
kosmetyk kładziony na twarz przed innymi kolorowymi kosmetykami, utrwalający makijaż, posiadający właściwości ochronne; baza (na 4 lit.).
BAZA
kolekcja danych zapisanych zgodnie z określonymi regułami, obejmuje dane cyfrowe gromadzone zgodnie z zasadami przyjętymi dla danego programu komputerowego specjalizowanego do gromadzenia i przetwarzania tych danych (na 4 lit.).
BAZA
zbiór danych (na 4 lit.).
BAZA
w baseballu i palancie: jedno z kilku miejsc, których trzeba dotknąć, przebiegając boisko (na 4 lit.).
BAZA
podstawa kolumny, pilastra lub filaru, dźwigająca trzon (na 4 lit.).
BAZA
miejsce skupienia fortyfikacji, broni, amunicji, itp (na 4 lit.).
BAZA
zasoby i urządzenia jednej gałęzi gospodarki będące podstawą rozwoju innych gałęzi (na 4 lit.).
BAZA
elektroda tranzystora doprowadzona do obszaru bazy (na 4 lit.).
BAZA
podstawa filaru (na 4 lit.).

Oprócz BAZA sprawdź również:

Komentarze - BAZA - Hasła do krzyżówek. Dodaj komentarz

7+8 =

Poleć nas znajomym:

x