BECZKA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie zapy­tania. Pamię­taj, że w przy­padku ha­seł dwu- lub wielo-człono­wych spa­cje są pomi­jane przy wyszu­ki­waniu i obli­cza­niu dłu­go­ści ha­sła.

Opisy haseł pasujących do zapytania BECZKA

Dla inte­resu­ją­cego Cię zapytania "BECZKA" zna­leź­liśmy tyle róż­nych ha­seł krzyżówkowych: 11. Zo­sta­ły one wy­świe­tlone po­ni­żej.

BECZKA to:

cylindryczne, wyoblone pośrodku naczynie, tradycyjnie wykonywane z klepek drewnianych, najczęściej dębowych, spiętych metalowymi obręczami (na 6 lit.)BECZKA to:

figura akrobacji lotniczej, w trakcie której statek powietrzny wykonuje obrót dookoła swojej osi podłużnej (na 6 lit.)BECZKA to:

narzędzie tortur i metoda unieruchomienia przesłuchiwanego poprzez umieszczenie go w pozycji klęczącej w beczce w wyciętymi otworami na ręce i nogi (na 6 lit.)BECZKA to:

angielska miara objętości cieczy; 271,36 dm3 (na 6 lit.)BECZKA to:

gruba osoba (na 6 lit.)BECZKA to:

zawartość beczki; tyle, ile się mieści w beczce (na 6 lit.)BECZKA to:

figura akrobacji lotniczej (na 6 lit.)BECZKA to:

walcowate naczynie z drewnianych klepek ściśniętych obręczami (na 6 lit.)BECZKA to:

robocza część walca walcarki (na 6 lit.)BECZKA to:

drewniane klepki ściśnięte obręczami (na 6 lit.)BECZKA to:

antałek (na 6 lit.)To już wszys­tkie ha­sła, któ­re zna­le­źli­śmy dla szu­ka­ne­go za­py­ta­nia: "BECZKA". Je­że­li nie zna­la­złeś te­go cze­go szu­ka­łeś mo­żesz zmie­nić za­py­ta­nie w wy­szu­ki­warce po­niżej.

BECZKA nie pasuje? Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

BECZKA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek BECZKA - podsumowanie

Najlepiej pasującymi opisami w krzyżówce dla podanego hasła są:

Opisy dla hasła krzyżówkowego BECZKA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
BECZKA cylindryczne, wyoblone pośrodku naczynie, tradycyjnie wykonywane z klepek drewnianych, najczęściej dębowych, spiętych metalowymi obręczami (na 6 lit.)
BECZKA figura akrobacji lotniczej, w trakcie której statek powietrzny wykonuje obrót dookoła swojej osi podłużnej (na 6 lit.)
BECZKA narzędzie tortur i metoda unieruchomienia przesłuchiwanego poprzez umieszczenie go w pozycji klęczącej w beczce w wyciętymi otworami na ręce i nogi (na 6 lit.)
BECZKA angielska miara objętości cieczy; 271,36 dm3 (na 6 lit.)
BECZKA gruba osoba (na 6 lit.)
BECZKA zawartość beczki; tyle, ile się mieści w beczce (na 6 lit.)
BECZKA figura akrobacji lotniczej (na 6 lit.)
BECZKA walcowate naczynie z drewnianych klepek ściśniętych obręczami (na 6 lit.)
BECZKA robocza część walca walcarki (na 6 lit.)
BECZKA drewniane klepki ściśnięte obręczami (na 6 lit.)
BECZKA antałek (na 6 lit.)

Wszystkie hasła krzyżówkowe - BECZKA

BECZKA
cylindryczne, wyoblone pośrodku naczynie, tradycyjnie wykonywane z klepek drewnianych, najczęściej dębowych, spiętych metalowymi obręczami (na 6 lit.).
BECZKA
figura akrobacji lotniczej, w trakcie której statek powietrzny wykonuje obrót dookoła swojej osi podłużnej (na 6 lit.).
BECZKA
narzędzie tortur i metoda unieruchomienia przesłuchiwanego poprzez umieszczenie go w pozycji klęczącej w beczce w wyciętymi otworami na ręce i nogi (na 6 lit.).
BECZKA
angielska miara objętości cieczy; 271,36 dm3 (na 6 lit.).
BECZKA
gruba osoba (na 6 lit.).
BECZKA
zawartość beczki; tyle, ile się mieści w beczce (na 6 lit.).
BECZKA
figura akrobacji lotniczej (na 6 lit.).
BECZKA
walcowate naczynie z drewnianych klepek ściśniętych obręczami (na 6 lit.).
BECZKA
robocza część walca walcarki (na 6 lit.).
BECZKA
drewniane klepki ściśnięte obręczami (na 6 lit.).
BECZKA
antałek (na 6 lit.).

Oprócz BECZKA sprawdź również:

Komentarze - BECZKA - Hasła do krzyżówek. Dodaj komentarz

3×4 =

Poleć nas znajomym:

x