CHÓR - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie zapy­tania. Pamię­taj, że w przy­padku ha­seł dwu- lub wielo-człono­wych spa­cje są pomi­jane przy wyszu­ki­waniu i obli­cza­niu dłu­go­ści ha­sła.

Opisy haseł pasujących do zapytania CHÓR

Dla inte­resu­ją­cego Cię zapytania "CHÓR" zna­leź­liśmy tyle róż­nych ha­seł krzyżówkowych: 13. Zo­sta­ły one wy­świe­tlone po­ni­żej.

CHÓR to:

grupa śpiewaków (na 4 lit.)CHÓR to:

element architektoniczny występujący w kościele w postaci odrębnej kondygnacji o charakterze antresoli, usytuowanej nad kruchtą lub nadwieszonej nad głównym wejściem do świątyni, czasem ciągnący się przy ścianach bocznych w stronę prezbiterium (na 4 lit.)CHÓR to:

przestrzeń kościoła przeznaczona dla duchowieństwa oraz służby liturgicznej (m.in. ministrantów) (na 4 lit.)CHÓR to:

w wielkich salach - balkon dla orkiestry (na 4 lit.)CHÓR to:

śpiew zbiorowy lub utwór do wykonywania przez chór (na 4 lit.)CHÓR to:

wiele dźwięków, głosów wykonywanych lub słyszanych naraz; wielogłos (na 4 lit.)CHÓR to:

w Grecji starożytnej: zbiorowe recytacje, głównie na Dionizjach, potem nieodłączna część tragedii greckich (na 4 lit.)CHÓR to:

w Grecji starożytnej: wykonawcy recytacji, tańców (na 4 lit.)CHÓR to:

zespół takich samych instrumentów (na 4 lit.)CHÓR to:

kaplica zakonna lub wydzielone miejsce w kościele (często odgrodzone kratą lub cienką ścianą), w którym modlą się zakonnicy albo zakonnice (na 4 lit.)CHÓR to:

struna bądź pewna liczba jednobrzmiących strun, najczęściej para, rzadziej trójka (na 4 lit.)CHÓR to:

zespół śpiewaczy wykonujący wspólnie pieśni, partie wokalne itp (na 4 lit.)CHÓR to:

śpiew zbiorowy 1 głosowy lub wielogłosowy (na 4 lit.)To już wszys­tkie ha­sła, któ­re zna­le­źli­śmy dla szu­ka­ne­go za­py­ta­nia: "CHÓR". Je­że­li nie zna­la­złeś te­go cze­go szu­ka­łeś mo­żesz zmie­nić za­py­ta­nie w wy­szu­ki­warce po­niżej.

CHÓR nie pasuje? Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

CHÓR się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek CHÓR - podsumowanie

Najlepiej pasującymi opisami w krzyżówce dla podanego hasła są:

Opisy dla hasła krzyżówkowego CHÓR
HasłoOpis hasła w krzyżówce
CHÓR grupa śpiewaków (na 4 lit.)
CHÓR element architektoniczny występujący w kościele w postaci odrębnej kondygnacji o charakterze antresoli, usytuowanej nad kruchtą lub nadwieszonej nad głównym wejściem do świątyni, czasem ciągnący się przy ścianach bocznych w stronę prezbiterium (na 4 lit.)
CHÓR przestrzeń kościoła przeznaczona dla duchowieństwa oraz służby liturgicznej (m.in. ministrantów) (na 4 lit.)
CHÓR w wielkich salach - balkon dla orkiestry (na 4 lit.)
CHÓR śpiew zbiorowy lub utwór do wykonywania przez chór (na 4 lit.)
CHÓR wiele dźwięków, głosów wykonywanych lub słyszanych naraz; wielogłos (na 4 lit.)
CHÓR w Grecji starożytnej: zbiorowe recytacje, głównie na Dionizjach, potem nieodłączna część tragedii greckich (na 4 lit.)
CHÓR w Grecji starożytnej: wykonawcy recytacji, tańców (na 4 lit.)
CHÓR zespół takich samych instrumentów (na 4 lit.)
CHÓR kaplica zakonna lub wydzielone miejsce w kościele (często odgrodzone kratą lub cienką ścianą), w którym modlą się zakonnicy albo zakonnice (na 4 lit.)
CHÓR struna bądź pewna liczba jednobrzmiących strun, najczęściej para, rzadziej trójka (na 4 lit.)
CHÓR zespół śpiewaczy wykonujący wspólnie pieśni, partie wokalne itp (na 4 lit.)
CHÓR śpiew zbiorowy 1 głosowy lub wielogłosowy (na 4 lit.)

Wszystkie hasła krzyżówkowe - CHÓR

CHÓR
grupa śpiewaków (na 4 lit.).
CHÓR
element architektoniczny występujący w kościele w postaci odrębnej kondygnacji o charakterze antresoli, usytuowanej nad kruchtą lub nadwieszonej nad głównym wejściem do świątyni, czasem ciągnący się przy ścianach bocznych w stronę prezbiterium (na 4 lit.).
CHÓR
przestrzeń kościoła przeznaczona dla duchowieństwa oraz służby liturgicznej (m.in. ministrantów) (na 4 lit.).
CHÓR
w wielkich salach - balkon dla orkiestry (na 4 lit.).
CHÓR
śpiew zbiorowy lub utwór do wykonywania przez chór (na 4 lit.).
CHÓR
wiele dźwięków, głosów wykonywanych lub słyszanych naraz; wielogłos (na 4 lit.).
CHÓR
w Grecji starożytnej: zbiorowe recytacje, głównie na Dionizjach, potem nieodłączna część tragedii greckich (na 4 lit.).
CHÓR
w Grecji starożytnej: wykonawcy recytacji, tańców (na 4 lit.).
CHÓR
zespół takich samych instrumentów (na 4 lit.).
CHÓR
kaplica zakonna lub wydzielone miejsce w kościele (często odgrodzone kratą lub cienką ścianą), w którym modlą się zakonnicy albo zakonnice (na 4 lit.).
CHÓR
struna bądź pewna liczba jednobrzmiących strun, najczęściej para, rzadziej trójka (na 4 lit.).
CHÓR
zespół śpiewaczy wykonujący wspólnie pieśni, partie wokalne itp (na 4 lit.).
CHÓR
śpiew zbiorowy 1 głosowy lub wielogłosowy (na 4 lit.).

Oprócz CHÓR sprawdź również:

Komentarze - CHÓR - Hasła do krzyżówek. Dodaj komentarz

1×1 =

Poleć nas znajomym:

x