DEGENERACJA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie zapy­tania. Pamię­taj, że w przy­padku ha­seł dwu- lub wielo-człono­wych spa­cje są pomi­jane przy wyszu­ki­waniu i obli­cza­niu dłu­go­ści ha­sła.

Opisy haseł pasujących do zapytania DEGENERACJA

Dla inte­resu­ją­cego Cię zapytania "DEGENERACJA" zna­leź­liśmy tyle róż­nych ha­seł krzyżówkowych: 3. Zo­sta­ły one wy­świe­tlone po­ni­żej.

DEGENERACJA to:

zmiana cech w porównaniu do cech prawidłowych, normalnych (na 11 lit.)DEGENERACJA to:

proces biologiczny prowadzący do pogorszenia stanu komórek, tkanek lub narządów organizmu, zachodzący pod wpływem czynników chorobotwórczych (na 11 lit.)DEGENERACJA to:

proces biologiczny polegający na zaniku tkanki lub innego narządu w rozwoju osobniczym (na 11 lit.)To już wszys­tkie ha­sła, któ­re zna­le­źli­śmy dla szu­ka­ne­go za­py­ta­nia: "DEGENERACJA". Je­że­li nie zna­la­złeś te­go cze­go szu­ka­łeś mo­żesz zmie­nić za­py­ta­nie w wy­szu­ki­warce po­niżej.

DEGENERACJA nie pasuje? Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

DEGENERACJA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek DEGENERACJA - podsumowanie

Najlepiej pasującymi opisami w krzyżówce dla podanego hasła są:

Opisy dla hasła krzyżówkowego DEGENERACJA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
DEGENERACJA zmiana cech w porównaniu do cech prawidłowych, normalnych (na 11 lit.)
DEGENERACJA proces biologiczny prowadzący do pogorszenia stanu komórek, tkanek lub narządów organizmu, zachodzący pod wpływem czynników chorobotwórczych (na 11 lit.)
DEGENERACJA proces biologiczny polegający na zaniku tkanki lub innego narządu w rozwoju osobniczym (na 11 lit.)

Wszystkie hasła krzyżówkowe - DEGENERACJA

DEGENERACJA
zmiana cech w porównaniu do cech prawidłowych, normalnych (na 11 lit.).
DEGENERACJA
proces biologiczny prowadzący do pogorszenia stanu komórek, tkanek lub narządów organizmu, zachodzący pod wpływem czynników chorobotwórczych (na 11 lit.).
DEGENERACJA
proces biologiczny polegający na zaniku tkanki lub innego narządu w rozwoju osobniczym (na 11 lit.).

Oprócz DEGENERACJA sprawdź również:

DEGENERACJA - Hasła do krzyżówek. Dodaj komentarz (0)

      3 + 2 = ?    

Poleć nas znajomym:

x