DEKLARACJA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie zapy­tania. Pamię­taj, że w przy­padku ha­seł dwu- lub wielo-człono­wych spa­cje są pomi­jane przy wyszu­ki­waniu i obli­cza­niu dłu­go­ści ha­sła.

Opisy haseł pasujących do zapytania DEKLARACJA

Dla inte­resu­ją­cego Cię zapytania "DEKLARACJA" zna­leź­liśmy tyle róż­nych ha­seł krzyżówkowych: 7. Zo­sta­ły one wy­świe­tlone po­ni­żej.

DEKLARACJA to:

ustne lub pisemne zobowiązanie się do czegoś (na 10 lit.)DEKLARACJA to:

publiczne oświadczenie, zajęcie stanowiska, wypowiedź w jakiejś sprawie (na 10 lit.)DEKLARACJA to:

formularz, dokument zawierający czyjeś zobowiązanie lub oświadczenie mające moc prawną (na 10 lit.)DEKLARACJA to:

akt prawny lub dokument regulujący jakieś zagadnienie lub postulujący pewne zasady w jakimś obszarze (na 10 lit.)DEKLARACJA to:

prośba o rękę kobiety (na 10 lit.)DEKLARACJA to:

pisemne oświadczenie lub zobowiązanie się do czegoś, mające moc prawną (na 10 lit.)DEKLARACJA to:

konstrukcja programistyczna w określonym języku programowania, służąca związaniu z określonym identyfikatorem jego znaczenia i atrybutów (na 10 lit.)To już wszys­tkie ha­sła, któ­re zna­le­źli­śmy dla szu­ka­ne­go za­py­ta­nia: "DEKLARACJA". Je­że­li nie zna­la­złeś te­go cze­go szu­ka­łeś mo­żesz zmie­nić za­py­ta­nie w wy­szu­ki­warce po­niżej.

DEKLARACJA nie pasuje? Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

DEKLARACJA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek DEKLARACJA - podsumowanie

Najlepiej pasującymi opisami w krzyżówce dla podanego hasła są:

Opisy dla hasła krzyżówkowego DEKLARACJA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
DEKLARACJA ustne lub pisemne zobowiązanie się do czegoś (na 10 lit.)
DEKLARACJA publiczne oświadczenie, zajęcie stanowiska, wypowiedź w jakiejś sprawie (na 10 lit.)
DEKLARACJA formularz, dokument zawierający czyjeś zobowiązanie lub oświadczenie mające moc prawną (na 10 lit.)
DEKLARACJA akt prawny lub dokument regulujący jakieś zagadnienie lub postulujący pewne zasady w jakimś obszarze (na 10 lit.)
DEKLARACJA prośba o rękę kobiety (na 10 lit.)
DEKLARACJA pisemne oświadczenie lub zobowiązanie się do czegoś, mające moc prawną (na 10 lit.)
DEKLARACJA konstrukcja programistyczna w określonym języku programowania, służąca związaniu z określonym identyfikatorem jego znaczenia i atrybutów (na 10 lit.)

Wszystkie hasła krzyżówkowe - DEKLARACJA

DEKLARACJA
ustne lub pisemne zobowiązanie się do czegoś (na 10 lit.).
DEKLARACJA
publiczne oświadczenie, zajęcie stanowiska, wypowiedź w jakiejś sprawie (na 10 lit.).
DEKLARACJA
formularz, dokument zawierający czyjeś zobowiązanie lub oświadczenie mające moc prawną (na 10 lit.).
DEKLARACJA
akt prawny lub dokument regulujący jakieś zagadnienie lub postulujący pewne zasady w jakimś obszarze (na 10 lit.).
DEKLARACJA
prośba o rękę kobiety (na 10 lit.).
DEKLARACJA
pisemne oświadczenie lub zobowiązanie się do czegoś, mające moc prawną (na 10 lit.).
DEKLARACJA
konstrukcja programistyczna w określonym języku programowania, służąca związaniu z określonym identyfikatorem jego znaczenia i atrybutów (na 10 lit.).

Oprócz DEKLARACJA sprawdź również:

DEKLARACJA - Hasła do krzyżówek. Dodaj komentarz (0)

      5 + 1 = ?    

Poleć nas znajomym:

x