KORA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie zapy­tania. Pamię­taj, że w przy­padku ha­seł dwu- lub wielo-człono­wych spa­cje są pomi­jane przy wyszu­ki­waniu i obli­cza­niu dłu­go­ści ha­sła.

Opisy haseł pasujących do zapytania KORA

Dla inte­resu­ją­cego Cię zapytania "KORA" zna­leź­liśmy tyle róż­nych ha­seł krzyżówkowych: 12. Zo­sta­ły one wy­świe­tlone po­ni­żej.

KORA to:

zewnętrzna warstwa tkanki korzeni lub łodyg (pni), głównie gdy są zdrewniałe (na 4 lit.)KORA to:

dość pospolity bawełniany karbowany materiał (na 4 lit.)KORA to:

ciasto charakterystyczne dla kuchni greckiej (na 4 lit.)KORA to:

grecki posąg wyobrażający dziewczynę w długich szatach z jakimś atrybutem w ręce, czasem stosowany jako podpora architektoniczna (na 4 lit.)KORA to:

rodzaj harfy wykonanej z dużej tykwy, rozciętej w połowie i pokrytej bydlęcą skórą; instrument muzyczny spotykany głównie w kilku krajach Afryki Zachodniej (na 4 lit.)KORA to:

nepalska broń sieczna; rodzaj szabli o zakrzywionej jednosiecznej głowni (na 4 lit.)KORA to:

krótki tasak nepalski (na 4 lit.)KORA to:

lekka, najczęściej bawełniana tkanina z nietrwałymi wytłaczanymi wzorami (na 4 lit.)KORA to:

okrywa pień (na 4 lit.)KORA to:

biała u brzozy (na 4 lit.)KORA to:

otacza łyko drzewa (na 4 lit.)KORA to:

na pniu drzewa (na 4 lit.)To już wszys­tkie ha­sła, któ­re zna­le­źli­śmy dla szu­ka­ne­go za­py­ta­nia: "KORA". Je­że­li nie zna­la­złeś te­go cze­go szu­ka­łeś mo­żesz zmie­nić za­py­ta­nie w wy­szu­ki­warce po­niżej.

KORA nie pasuje? Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

KORA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek KORA - podsumowanie

Najlepiej pasującymi opisami w krzyżówce dla podanego hasła są:

Opisy dla hasła krzyżówkowego KORA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KORA zewnętrzna warstwa tkanki korzeni lub łodyg (pni), głównie gdy są zdrewniałe (na 4 lit.)
KORA dość pospolity bawełniany karbowany materiał (na 4 lit.)
KORA ciasto charakterystyczne dla kuchni greckiej (na 4 lit.)
KORA grecki posąg wyobrażający dziewczynę w długich szatach z jakimś atrybutem w ręce, czasem stosowany jako podpora architektoniczna (na 4 lit.)
KORA rodzaj harfy wykonanej z dużej tykwy, rozciętej w połowie i pokrytej bydlęcą skórą; instrument muzyczny spotykany głównie w kilku krajach Afryki Zachodniej (na 4 lit.)
KORA nepalska broń sieczna; rodzaj szabli o zakrzywionej jednosiecznej głowni (na 4 lit.)
KORA krótki tasak nepalski (na 4 lit.)
KORA lekka, najczęściej bawełniana tkanina z nietrwałymi wytłaczanymi wzorami (na 4 lit.)
KORA okrywa pień (na 4 lit.)
KORA biała u brzozy (na 4 lit.)
KORA otacza łyko drzewa (na 4 lit.)
KORA na pniu drzewa (na 4 lit.)

Wszystkie hasła krzyżówkowe - KORA

KORA
zewnętrzna warstwa tkanki korzeni lub łodyg (pni), głównie gdy są zdrewniałe (na 4 lit.).
KORA
dość pospolity bawełniany karbowany materiał (na 4 lit.).
KORA
ciasto charakterystyczne dla kuchni greckiej (na 4 lit.).
KORA
grecki posąg wyobrażający dziewczynę w długich szatach z jakimś atrybutem w ręce, czasem stosowany jako podpora architektoniczna (na 4 lit.).
KORA
rodzaj harfy wykonanej z dużej tykwy, rozciętej w połowie i pokrytej bydlęcą skórą; instrument muzyczny spotykany głównie w kilku krajach Afryki Zachodniej (na 4 lit.).
KORA
nepalska broń sieczna; rodzaj szabli o zakrzywionej jednosiecznej głowni (na 4 lit.).
KORA
krótki tasak nepalski (na 4 lit.).
KORA
lekka, najczęściej bawełniana tkanina z nietrwałymi wytłaczanymi wzorami (na 4 lit.).
KORA
okrywa pień (na 4 lit.).
KORA
biała u brzozy (na 4 lit.).
KORA
otacza łyko drzewa (na 4 lit.).
KORA
na pniu drzewa (na 4 lit.).

Oprócz KORA sprawdź również:

Komentarze - KORA - Hasła do krzyżówek. Dodaj komentarz

8-3 =

Poleć nas znajomym:

x