MINUTA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie zapy­tania. Pamię­taj, że w przy­padku ha­seł dwu- lub wielo-człono­wych spa­cje są pomi­jane przy wyszu­ki­waniu i obli­cza­niu dłu­go­ści ha­sła.

Opisy haseł pasujących do zapytania MINUTA

Dla inte­resu­ją­cego Cię zapytania "MINUTA" zna­leź­liśmy tyle róż­nych ha­seł krzyżówkowych: 9. Zo­sta­ły one wy­świe­tlone po­ni­żej.

MINUTA to:

maleńka cząstka czasu, moment (na 6 lit.)MINUTA to:

legalna jednostka czasu nienależąca do układu SI, równa 60 sekundom, oznaczana min (bez kropki na końcu) (na 6 lit.)MINUTA to:

minuta kątowa - jednostka miary kąta płaskiego równa 1/60 stopnia oznaczana 1' (na 6 lit.)MINUTA to:

w archiwistyce wersja dokumentu, na podstawie której przygotowuje się czystopis (na 6 lit.)MINUTA to:

jednostka rozliczeniowa w telekomunikacji; w zależności od taryfy i operatora dzieli się na sekundy (tzw. naliczanie sekundowe) lub nie (na 6 lit.)MINUTA to:

jednostka czasu równa 60 sekundom (na 6 lit.)MINUTA to:

jednostka kąta płaskiego (na 6 lit.)MINUTA to:

60 sekund (na 6 lit.)MINUTA to:

część godziny (na 6 lit.)To już wszys­tkie ha­sła, któ­re zna­le­źli­śmy dla szu­ka­ne­go za­py­ta­nia: "MINUTA". Je­że­li nie zna­la­złeś te­go cze­go szu­ka­łeś mo­żesz zmie­nić za­py­ta­nie w wy­szu­ki­warce po­niżej.

MINUTA nie pasuje? Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

MINUTA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek MINUTA - podsumowanie

Najlepiej pasującymi opisami w krzyżówce dla podanego hasła są:

Opisy dla hasła krzyżówkowego MINUTA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
MINUTA maleńka cząstka czasu, moment (na 6 lit.)
MINUTA legalna jednostka czasu nienależąca do układu SI, równa 60 sekundom, oznaczana min (bez kropki na końcu) (na 6 lit.)
MINUTA minuta kątowa - jednostka miary kąta płaskiego równa 1/60 stopnia oznaczana 1' (na 6 lit.)
MINUTA w archiwistyce wersja dokumentu, na podstawie której przygotowuje się czystopis (na 6 lit.)
MINUTA jednostka rozliczeniowa w telekomunikacji; w zależności od taryfy i operatora dzieli się na sekundy (tzw. naliczanie sekundowe) lub nie (na 6 lit.)
MINUTA jednostka czasu równa 60 sekundom (na 6 lit.)
MINUTA jednostka kąta płaskiego (na 6 lit.)
MINUTA 60 sekund (na 6 lit.)
MINUTA część godziny (na 6 lit.)

Wszystkie hasła krzyżówkowe - MINUTA

MINUTA
maleńka cząstka czasu, moment (na 6 lit.).
MINUTA
legalna jednostka czasu nienależąca do układu SI, równa 60 sekundom, oznaczana min (bez kropki na końcu) (na 6 lit.).
MINUTA
minuta kątowa - jednostka miary kąta płaskiego równa 1/60 stopnia oznaczana 1' (na 6 lit.).
MINUTA
w archiwistyce wersja dokumentu, na podstawie której przygotowuje się czystopis (na 6 lit.).
MINUTA
jednostka rozliczeniowa w telekomunikacji; w zależności od taryfy i operatora dzieli się na sekundy (tzw. naliczanie sekundowe) lub nie (na 6 lit.).
MINUTA
jednostka czasu równa 60 sekundom (na 6 lit.).
MINUTA
jednostka kąta płaskiego (na 6 lit.).
MINUTA
60 sekund (na 6 lit.).
MINUTA
część godziny (na 6 lit.).

Oprócz MINUTA sprawdź również:

Komentarze - MINUTA - Hasła do krzyżówek. Dodaj komentarz

8-4 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast