MODYFIKACJA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie zapy­tania. Pamię­taj, że w przy­padku ha­seł dwu- lub wielo-człono­wych spa­cje są pomi­jane przy wyszu­ki­waniu i obli­cza­niu dłu­go­ści ha­sła.

Opisy haseł pasujących do zapytania MODYFIKACJA

Dla inte­resu­ją­cego Cię zapytania "MODYFIKACJA" zna­leź­liśmy tyle róż­nych ha­seł krzyżówkowych: 4. Zo­sta­ły one wy­świe­tlone po­ni­żej.

MODYFIKACJA to:

zmiana czegoś lub w czymś, która nie ma wpływu na zasadniczy charakter modyfikowanej rzeczy (na 11 lit.)MODYFIKACJA to:

w językoznawstwie - derywat, w którym przy zachowaniu odniesienia do tego samego desygnatu, pojawia się nowa funkcja sematyczna (np. derywaty nacechowane) (na 11 lit.)MODYFIKACJA to:

wynik modyfikacji (na 11 lit.)MODYFIKACJA to:

zmiana cechy organizmu, wywołana czynnikami środowiskowymi (najczęściej służy przystosowaniu); nie jest dziedziczna (na 11 lit.)To już wszys­tkie ha­sła, któ­re zna­le­źli­śmy dla szu­ka­ne­go za­py­ta­nia: "MODYFIKACJA". Je­że­li nie zna­la­złeś te­go cze­go szu­ka­łeś mo­żesz zmie­nić za­py­ta­nie w wy­szu­ki­warce po­niżej.

MODYFIKACJA nie pasuje? Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

MODYFIKACJA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek MODYFIKACJA - podsumowanie

Najlepiej pasującymi opisami w krzyżówce dla podanego hasła są:

Opisy dla hasła krzyżówkowego MODYFIKACJA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
MODYFIKACJA zmiana czegoś lub w czymś, która nie ma wpływu na zasadniczy charakter modyfikowanej rzeczy (na 11 lit.)
MODYFIKACJA w językoznawstwie - derywat, w którym przy zachowaniu odniesienia do tego samego desygnatu, pojawia się nowa funkcja sematyczna (np. derywaty nacechowane) (na 11 lit.)
MODYFIKACJA wynik modyfikacji (na 11 lit.)
MODYFIKACJA zmiana cechy organizmu, wywołana czynnikami środowiskowymi (najczęściej służy przystosowaniu); nie jest dziedziczna (na 11 lit.)

Wszystkie hasła krzyżówkowe - MODYFIKACJA

MODYFIKACJA
zmiana czegoś lub w czymś, która nie ma wpływu na zasadniczy charakter modyfikowanej rzeczy (na 11 lit.).
MODYFIKACJA
w językoznawstwie - derywat, w którym przy zachowaniu odniesienia do tego samego desygnatu, pojawia się nowa funkcja sematyczna (np. derywaty nacechowane) (na 11 lit.).
MODYFIKACJA
wynik modyfikacji (na 11 lit.).
MODYFIKACJA
zmiana cechy organizmu, wywołana czynnikami środowiskowymi (najczęściej służy przystosowaniu); nie jest dziedziczna (na 11 lit.).

Oprócz MODYFIKACJA sprawdź również:

Komentarze - MODYFIKACJA - Hasła do krzyżówek. Dodaj komentarz

6-4 =

Poleć nas znajomym:

x