NEGACJONISTA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie zapy­tania. Pamię­taj, że w przy­padku ha­seł dwu- lub wielo-człono­wych spa­cje są pomi­jane przy wyszu­ki­waniu i obli­cza­niu dłu­go­ści ha­sła.

Opisy haseł pasujących do zapytania NEGACJONISTA

Dla inte­resu­ją­cego Cię zapytania "NEGACJONISTA" zna­leź­liśmy tyle róż­nych ha­seł krzyżówkowych: 2. Zo­sta­ły one wy­świe­tlone po­ni­żej.

NEGACJONISTA to:

rewizjonista, który uznaje jakiś fakt historyczny za niebyły (na 12 lit.)NEGACJONISTA to:

człowiek, który neguje sens przynależności swojego państwa do Unii Europejskiej, eurosceptyk, który nie dostrzega korzyści płynących dla jego państwa z członkostwa, taki, który jest za wystąpieniem z Unii; pojęcie pojawiło się w drugiej dekadzie XXI wieku (na 12 lit.)To już wszys­tkie ha­sła, któ­re zna­le­źli­śmy dla szu­ka­ne­go za­py­ta­nia: "NEGACJONISTA". Je­że­li nie zna­la­złeś te­go cze­go szu­ka­łeś mo­żesz zmie­nić za­py­ta­nie w wy­szu­ki­warce po­niżej.

NEGACJONISTA nie pasuje? Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

NEGACJONISTA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek NEGACJONISTA - podsumowanie

Najlepiej pasującymi opisami w krzyżówce dla podanego hasła są:

Opisy dla hasła krzyżówkowego NEGACJONISTA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
NEGACJONISTA rewizjonista, który uznaje jakiś fakt historyczny za niebyły (na 12 lit.)
NEGACJONISTA człowiek, który neguje sens przynależności swojego państwa do Unii Europejskiej, eurosceptyk, który nie dostrzega korzyści płynących dla jego państwa z członkostwa, taki, który jest za wystąpieniem z Unii; pojęcie pojawiło się w drugiej dekadzie XXI wieku (na 12 lit.)

Wszystkie hasła krzyżówkowe - NEGACJONISTA

NEGACJONISTA
rewizjonista, który uznaje jakiś fakt historyczny za niebyły (na 12 lit.).
NEGACJONISTA
człowiek, który neguje sens przynależności swojego państwa do Unii Europejskiej, eurosceptyk, który nie dostrzega korzyści płynących dla jego państwa z członkostwa, taki, który jest za wystąpieniem z Unii; pojęcie pojawiło się w drugiej dekadzie XXI wieku (na 12 lit.).

Oprócz NEGACJONISTA sprawdź również:

Komentarze - NEGACJONISTA - Hasła do krzyżówek. Dodaj komentarz

7×5 =

Poleć nas znajomym:

x