NOWINKARSTWO - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie zapy­tania. Pamię­taj, że w przy­padku ha­seł dwu- lub wielo-człono­wych spa­cje są pomi­jane przy wyszu­ki­waniu i obli­cza­niu dłu­go­ści ha­sła.

Opisy haseł pasujących do zapytania NOWINKARSTWO

Dla inte­resu­ją­cego Cię zapytania "NOWINKARSTWO" zna­leź­liśmy tyle róż­nych ha­seł krzyżówkowych: 3. Zo­sta­ły one wy­świe­tlone po­ni­żej.

NOWINKARSTWO to:

uwielbienie dla nowinek (zwłaszcza technicznych, technologicznych), chęć posiadania rzeczy nowych, gadżetów, świeżynek, ogromne zainteresowanie nimi (na 12 lit.)NOWINKARSTWO to:

plotkarstwo, powtarzanie, rozprzestrzenianie plotek - informacji, co do których wiarygodności nie można być pewnym, często przy tym obrażających kogoś, psujących jego reputację (na 12 lit.)NOWINKARSTWO to:

wdrażanie nowych rozwiązań, myśli, idei, koncepcji, pomysłów (na 12 lit.)To już wszys­tkie ha­sła, któ­re zna­le­źli­śmy dla szu­ka­ne­go za­py­ta­nia: "NOWINKARSTWO". Je­że­li nie zna­la­złeś te­go cze­go szu­ka­łeś mo­żesz zmie­nić za­py­ta­nie w wy­szu­ki­warce po­niżej.

NOWINKARSTWO nie pasuje? Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

NOWINKARSTWO się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek NOWINKARSTWO - podsumowanie

Najlepiej pasującymi opisami w krzyżówce dla podanego hasła są:

Opisy dla hasła krzyżówkowego NOWINKARSTWO
HasłoOpis hasła w krzyżówce
NOWINKARSTWO uwielbienie dla nowinek (zwłaszcza technicznych, technologicznych), chęć posiadania rzeczy nowych, gadżetów, świeżynek, ogromne zainteresowanie nimi (na 12 lit.)
NOWINKARSTWO plotkarstwo, powtarzanie, rozprzestrzenianie plotek - informacji, co do których wiarygodności nie można być pewnym, często przy tym obrażających kogoś, psujących jego reputację (na 12 lit.)
NOWINKARSTWO wdrażanie nowych rozwiązań, myśli, idei, koncepcji, pomysłów (na 12 lit.)

Wszystkie hasła krzyżówkowe - NOWINKARSTWO

NOWINKARSTWO
uwielbienie dla nowinek (zwłaszcza technicznych, technologicznych), chęć posiadania rzeczy nowych, gadżetów, świeżynek, ogromne zainteresowanie nimi (na 12 lit.).
NOWINKARSTWO
plotkarstwo, powtarzanie, rozprzestrzenianie plotek - informacji, co do których wiarygodności nie można być pewnym, często przy tym obrażających kogoś, psujących jego reputację (na 12 lit.).
NOWINKARSTWO
wdrażanie nowych rozwiązań, myśli, idei, koncepcji, pomysłów (na 12 lit.).

Oprócz NOWINKARSTWO sprawdź również:

Komentarze - NOWINKARSTWO - Hasła do krzyżówek. Dodaj komentarz

2+2 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast