OSADA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie zapy­tania. Pamię­taj, że w przy­padku ha­seł dwu- lub wielo-człono­wych spa­cje są pomi­jane przy wyszu­ki­waniu i obli­cza­niu dłu­go­ści ha­sła.

Opisy haseł pasujących do zapytania OSADA

Dla inte­resu­ją­cego Cię zapytania "OSADA" zna­leź­liśmy tyle róż­nych ha­seł krzyżówkowych: 13. Zo­sta­ły one wy­świe­tlone po­ni­żej.

OSADA to:

mieszkańcy małej miescowości pozbawionej praw miejskich (na 5 lit.)OSADA to:

niewielka miejscowość, nieposiadająca praw miejskich (na 5 lit.)OSADA to:

w sporcie grupa zawodników będących drużyną, zajmujących miejsce w jednym pojeździe niezbędnym do uczestnictwa w zawodach - łodzi (w wioślarstwie), bobsleju, sankach lub samochodzie (na 5 lit.)OSADA to:

coś, w czym coś jest osadzone; podstawa, trzonek, rękojeść (na 5 lit.)OSADA to:

główny pęd kwiatostanu (na 5 lit.)OSADA to:

rowek w tylnej części drzewca strzały dostosowany do grubości cięciwy w łuku (na 5 lit.)OSADA to:

forma życia organizmów żywych, w której kilka organizmów łączy się w jeden o funkcji takiej, jaką pełniłby jeden osobnik (na 5 lit.)OSADA to:

załoga, grupa wojowników odpowiedzialnych za ochronę np. zamku i jego mieszkańców lub okrętu (na 5 lit.)OSADA to:

Ósemka wioślarzy (na 5 lit.)OSADA to:

sioło, wioska (na 5 lit.)OSADA to:

wioślarska ósemka (na 5 lit.)OSADA to:

regatowa czwórka (na 5 lit.)OSADA to:

team wioślarski (na 5 lit.)To już wszys­tkie ha­sła, któ­re zna­le­źli­śmy dla szu­ka­ne­go za­py­ta­nia: "OSADA". Je­że­li nie zna­la­złeś te­go cze­go szu­ka­łeś mo­żesz zmie­nić za­py­ta­nie w wy­szu­ki­warce po­niżej.

OSADA nie pasuje? Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

OSADA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek OSADA - podsumowanie

Najlepiej pasującymi opisami w krzyżówce dla podanego hasła są:

Opisy dla hasła krzyżówkowego OSADA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
OSADA mieszkańcy małej miescowości pozbawionej praw miejskich (na 5 lit.)
OSADA niewielka miejscowość, nieposiadająca praw miejskich (na 5 lit.)
OSADA w sporcie grupa zawodników będących drużyną, zajmujących miejsce w jednym pojeździe niezbędnym do uczestnictwa w zawodach - łodzi (w wioślarstwie), bobsleju, sankach lub samochodzie (na 5 lit.)
OSADA coś, w czym coś jest osadzone; podstawa, trzonek, rękojeść (na 5 lit.)
OSADA główny pęd kwiatostanu (na 5 lit.)
OSADA rowek w tylnej części drzewca strzały dostosowany do grubości cięciwy w łuku (na 5 lit.)
OSADA forma życia organizmów żywych, w której kilka organizmów łączy się w jeden o funkcji takiej, jaką pełniłby jeden osobnik (na 5 lit.)
OSADA załoga, grupa wojowników odpowiedzialnych za ochronę np. zamku i jego mieszkańców lub okrętu (na 5 lit.)
OSADA Ósemka wioślarzy (na 5 lit.)
OSADA sioło, wioska (na 5 lit.)
OSADA wioślarska ósemka (na 5 lit.)
OSADA regatowa czwórka (na 5 lit.)
OSADA team wioślarski (na 5 lit.)

Wszystkie hasła krzyżówkowe - OSADA

OSADA
mieszkańcy małej miescowości pozbawionej praw miejskich (na 5 lit.).
OSADA
niewielka miejscowość, nieposiadająca praw miejskich (na 5 lit.).
OSADA
w sporcie grupa zawodników będących drużyną, zajmujących miejsce w jednym pojeździe niezbędnym do uczestnictwa w zawodach - łodzi (w wioślarstwie), bobsleju, sankach lub samochodzie (na 5 lit.).
OSADA
coś, w czym coś jest osadzone; podstawa, trzonek, rękojeść (na 5 lit.).
OSADA
główny pęd kwiatostanu (na 5 lit.).
OSADA
rowek w tylnej części drzewca strzały dostosowany do grubości cięciwy w łuku (na 5 lit.).
OSADA
forma życia organizmów żywych, w której kilka organizmów łączy się w jeden o funkcji takiej, jaką pełniłby jeden osobnik (na 5 lit.).
OSADA
załoga, grupa wojowników odpowiedzialnych za ochronę np. zamku i jego mieszkańców lub okrętu (na 5 lit.).
OSADA
Ósemka wioślarzy (na 5 lit.).
OSADA
sioło, wioska (na 5 lit.).
OSADA
wioślarska ósemka (na 5 lit.).
OSADA
regatowa czwórka (na 5 lit.).
OSADA
team wioślarski (na 5 lit.).

Oprócz OSADA sprawdź również:

Komentarze - OSADA - Hasła do krzyżówek. Dodaj komentarz

8+3 =

Poleć nas znajomym:

x