PANI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie zapy­tania. Pamię­taj, że w przy­padku ha­seł dwu- lub wielo-człono­wych spa­cje są pomi­jane przy wyszu­ki­waniu i obli­cza­niu dłu­go­ści ha­sła.

Opisy haseł pasujących do zapytania PANI

Dla inte­resu­ją­cego Cię zapytania "PANI" zna­leź­liśmy tyle róż­nych ha­seł krzyżówkowych: 13. Zo­sta­ły one wy­świe­tlone po­ni­żej.

PANI to:

bogaczka - posiadaczka majątku (na 4 lit.)PANI to:

dorosły człowiek płci żeńskiej, kobieta (na 4 lit.)PANI to:

władczyni - kobieta, która ma władzę nad kimś lub nad czymś (na 4 lit.)PANI to:

zwrot grzecznościowy używany przy zwracaniu się do kobiety (na 4 lit.)PANI to:

właścicielka zwierzęcia (na 4 lit.)PANI to:

w gwarze uczniowskiej: nauczycielka, zwłaszcza wychowawczyni klasy (na 4 lit.)PANI to:

pracodawczyni, która bywa tak nazywana np. przez służbę (na 4 lit.)PANI to:

żartobliwie o partnerce, np. żonie, narzeczonej, kochance (na 4 lit.)PANI to:

kobieta (na 4 lit.)PANI to:

władczyni lub nauczycielka (na 4 lit.)PANI to:

aśćka (na 4 lit.)PANI to:

madame z Francji (na 4 lit.)PANI to:

zwrot do kobiety (na 4 lit.)To już wszys­tkie ha­sła, któ­re zna­le­źli­śmy dla szu­ka­ne­go za­py­ta­nia: "PANI". Je­że­li nie zna­la­złeś te­go cze­go szu­ka­łeś mo­żesz zmie­nić za­py­ta­nie w wy­szu­ki­warce po­niżej.

PANI nie pasuje? Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PANI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek PANI - podsumowanie

Najlepiej pasującymi opisami w krzyżówce dla podanego hasła są:

Opisy dla hasła krzyżówkowego PANI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PANI bogaczka - posiadaczka majątku (na 4 lit.)
PANI dorosły człowiek płci żeńskiej, kobieta (na 4 lit.)
PANI władczyni - kobieta, która ma władzę nad kimś lub nad czymś (na 4 lit.)
PANI zwrot grzecznościowy używany przy zwracaniu się do kobiety (na 4 lit.)
PANI właścicielka zwierzęcia (na 4 lit.)
PANI w gwarze uczniowskiej: nauczycielka, zwłaszcza wychowawczyni klasy (na 4 lit.)
PANI pracodawczyni, która bywa tak nazywana np. przez służbę (na 4 lit.)
PANI żartobliwie o partnerce, np. żonie, narzeczonej, kochance (na 4 lit.)
PANI kobieta (na 4 lit.)
PANI władczyni lub nauczycielka (na 4 lit.)
PANI aśćka (na 4 lit.)
PANI madame z Francji (na 4 lit.)
PANI zwrot do kobiety (na 4 lit.)

Wszystkie hasła krzyżówkowe - PANI

PANI
bogaczka - posiadaczka majątku (na 4 lit.).
PANI
dorosły człowiek płci żeńskiej, kobieta (na 4 lit.).
PANI
władczyni - kobieta, która ma władzę nad kimś lub nad czymś (na 4 lit.).
PANI
zwrot grzecznościowy używany przy zwracaniu się do kobiety (na 4 lit.).
PANI
właścicielka zwierzęcia (na 4 lit.).
PANI
w gwarze uczniowskiej: nauczycielka, zwłaszcza wychowawczyni klasy (na 4 lit.).
PANI
pracodawczyni, która bywa tak nazywana np. przez służbę (na 4 lit.).
PANI
żartobliwie o partnerce, np. żonie, narzeczonej, kochance (na 4 lit.).
PANI
kobieta (na 4 lit.).
PANI
władczyni lub nauczycielka (na 4 lit.).
PANI
aśćka (na 4 lit.).
PANI
madame z Francji (na 4 lit.).
PANI
zwrot do kobiety (na 4 lit.).

Oprócz PANI sprawdź również:

Komentarze - PANI - Hasła do krzyżówek. Dodaj komentarz

1×7 =

Poleć nas znajomym:

x