RYGIEL - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie zapy­tania. Pamię­taj, że w przy­padku ha­seł dwu- lub wielo-człono­wych spa­cje są pomi­jane przy wyszu­ki­waniu i obli­cza­niu dłu­go­ści ha­sła.

Opisy haseł pasujących do zapytania RYGIEL

Dla inte­resu­ją­cego Cię zapytania "RYGIEL" zna­leź­liśmy tyle róż­nych ha­seł krzyżówkowych: 8. Zo­sta­ły one wy­świe­tlone po­ni­żej.

RYGIEL to:

rodzaj zasuwy, zamknięcia, urządzenie składające się z metalowego pręta albo sztabki, które wsuwa się do specjalnego otworu, np. skobla (na 6 lit.)RYGIEL to:

element konstrukcjii budowli, rodzaj poziomej belki w konstrukcji szkieletowej budynku (na 6 lit.)RYGIEL to:

rodzaj skalnego wału, który zagradza dolinę np. rzeczną, lodowcową albo dzieli jeziora (na 6 lit.)RYGIEL to:

element konstrukcji maszyny lub urządzenia, który się przesuwa i pełni funkcję blokady dla innych elementów (na 6 lit.)RYGIEL to:

poziomy element łączący dwa lub więcej słupów (na 6 lit.)RYGIEL to:

ZASUWA, ruchomy element do zamykania drzwi (na 6 lit.)RYGIEL to:

zasuwa (na 6 lit.)RYGIEL to:

pręt konstrukcyjny łączący słupy w sposób sztywny lub przegubowy (na 6 lit.)To już wszys­tkie ha­sła, któ­re zna­le­źli­śmy dla szu­ka­ne­go za­py­ta­nia: "RYGIEL". Je­że­li nie zna­la­złeś te­go cze­go szu­ka­łeś mo­żesz zmie­nić za­py­ta­nie w wy­szu­ki­warce po­niżej.

RYGIEL nie pasuje? Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

RYGIEL się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek RYGIEL - podsumowanie

Najlepiej pasującymi opisami w krzyżówce dla podanego hasła są:

Opisy dla hasła krzyżówkowego RYGIEL
HasłoOpis hasła w krzyżówce
RYGIEL rodzaj zasuwy, zamknięcia, urządzenie składające się z metalowego pręta albo sztabki, które wsuwa się do specjalnego otworu, np. skobla (na 6 lit.)
RYGIEL element konstrukcjii budowli, rodzaj poziomej belki w konstrukcji szkieletowej budynku (na 6 lit.)
RYGIEL rodzaj skalnego wału, który zagradza dolinę np. rzeczną, lodowcową albo dzieli jeziora (na 6 lit.)
RYGIEL element konstrukcji maszyny lub urządzenia, który się przesuwa i pełni funkcję blokady dla innych elementów (na 6 lit.)
RYGIEL poziomy element łączący dwa lub więcej słupów (na 6 lit.)
RYGIEL ZASUWA, ruchomy element do zamykania drzwi (na 6 lit.)
RYGIEL zasuwa (na 6 lit.)
RYGIEL pręt konstrukcyjny łączący słupy w sposób sztywny lub przegubowy (na 6 lit.)

Wszystkie hasła krzyżówkowe - RYGIEL

RYGIEL
rodzaj zasuwy, zamknięcia, urządzenie składające się z metalowego pręta albo sztabki, które wsuwa się do specjalnego otworu, np. skobla (na 6 lit.).
RYGIEL
element konstrukcjii budowli, rodzaj poziomej belki w konstrukcji szkieletowej budynku (na 6 lit.).
RYGIEL
rodzaj skalnego wału, który zagradza dolinę np. rzeczną, lodowcową albo dzieli jeziora (na 6 lit.).
RYGIEL
element konstrukcji maszyny lub urządzenia, który się przesuwa i pełni funkcję blokady dla innych elementów (na 6 lit.).
RYGIEL
poziomy element łączący dwa lub więcej słupów (na 6 lit.).
RYGIEL
ZASUWA, ruchomy element do zamykania drzwi (na 6 lit.).
RYGIEL
zasuwa (na 6 lit.).
RYGIEL
pręt konstrukcyjny łączący słupy w sposób sztywny lub przegubowy (na 6 lit.).

Oprócz RYGIEL sprawdź również:

Komentarze - RYGIEL - Hasła do krzyżówek. Dodaj komentarz

6+7 =

Poleć nas znajomym:

x