STROIK - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie zapy­tania. Pamię­taj, że w przy­padku ha­seł dwu- lub wielo-człono­wych spa­cje są pomi­jane przy wyszu­ki­waniu i obli­cza­niu dłu­go­ści ha­sła.

Opisy haseł pasujących do zapytania STROIK

Dla inte­resu­ją­cego Cię zapytania "STROIK" zna­leź­liśmy tyle róż­nych ha­seł krzyżówkowych: 11. Zo­sta­ły one wy­świe­tlone po­ni­żej.

STROIK to:

element instrumentów strunowych - począwszy od skrzypiec, przez kontrabas, po gitarę - zamontowany najczęściej na główce, odpowiadający za strojenie (na 6 lit.)STROIK to:

niedużych rozmiarów strój (ubranie) - może to być nazwa ubranka np. dla dziecka, lalki (na 6 lit.)STROIK to:

ozdoba, kompozycja z kwiatów, gałązek i innych elementów dekoracyjnych, którą umieszcza się np. na stole, grobie (na 6 lit.)STROIK to:

incytator w niektórych aerofonach piszczałkowych i idiofonach dętych; element instrumentu muzycznego służący do wprowadzania w drganie słupa powietrza zawartego wewnątrz instrumentu lub rezonatora (na 6 lit.)STROIK to:

dziewczęca opaska ozdobna, noszona na głowie do chwili zamążpójścia, w Europie od czasów średniowiecza (na 6 lit.)STROIK to:

ozdoba głowy w postaci miniaturowego kapelusza lub kompozycji ze sztucznych kwiatów, koronki, woalu i innych elementów dekoracyjnych; noszony zamiast kapelusza na eleganckie okazje lub zamiast welonu podczas ślubu (na 6 lit.)STROIK to:

dziewczęca ozdoba głowy, element stroju ludowego; przepaska do włosów ze wstążek, kwiatów i innych elementów dekoracyjnych (na 6 lit.)STROIK to:

urządzenie muzyczne, pomocne przy strojeniu np. gitary (na 6 lit.)STROIK to:

odcinek linii transmisyjnej zwarty lub rozwarty na końcu i równolegle dołączony do obwodu; zadaniem stroika jest przetransformowanie końcowego zwarcia lub rozwarcia na odpowiednią wartość susceptancji (reaktancji) (na 6 lit.)STROIK to:

przyrząd służący w aerofonach do wprowadzania do drgania słupka powietrza znajdującego się w piszczałkach (na 6 lit.)STROIK to:

ozdoba świątecznego stołu (na 6 lit.)To już wszys­tkie ha­sła, któ­re zna­le­źli­śmy dla szu­ka­ne­go za­py­ta­nia: "STROIK". Je­że­li nie zna­la­złeś te­go cze­go szu­ka­łeś mo­żesz zmie­nić za­py­ta­nie w wy­szu­ki­warce po­niżej.

STROIK nie pasuje? Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

STROIK się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek STROIK - podsumowanie

Najlepiej pasującymi opisami w krzyżówce dla podanego hasła są:

Opisy dla hasła krzyżówkowego STROIK
HasłoOpis hasła w krzyżówce
STROIK element instrumentów strunowych - począwszy od skrzypiec, przez kontrabas, po gitarę - zamontowany najczęściej na główce, odpowiadający za strojenie (na 6 lit.)
STROIK niedużych rozmiarów strój (ubranie) - może to być nazwa ubranka np. dla dziecka, lalki (na 6 lit.)
STROIK ozdoba, kompozycja z kwiatów, gałązek i innych elementów dekoracyjnych, którą umieszcza się np. na stole, grobie (na 6 lit.)
STROIK incytator w niektórych aerofonach piszczałkowych i idiofonach dętych; element instrumentu muzycznego służący do wprowadzania w drganie słupa powietrza zawartego wewnątrz instrumentu lub rezonatora (na 6 lit.)
STROIK dziewczęca opaska ozdobna, noszona na głowie do chwili zamążpójścia, w Europie od czasów średniowiecza (na 6 lit.)
STROIK ozdoba głowy w postaci miniaturowego kapelusza lub kompozycji ze sztucznych kwiatów, koronki, woalu i innych elementów dekoracyjnych; noszony zamiast kapelusza na eleganckie okazje lub zamiast welonu podczas ślubu (na 6 lit.)
STROIK dziewczęca ozdoba głowy, element stroju ludowego; przepaska do włosów ze wstążek, kwiatów i innych elementów dekoracyjnych (na 6 lit.)
STROIK urządzenie muzyczne, pomocne przy strojeniu np. gitary (na 6 lit.)
STROIK odcinek linii transmisyjnej zwarty lub rozwarty na końcu i równolegle dołączony do obwodu; zadaniem stroika jest przetransformowanie końcowego zwarcia lub rozwarcia na odpowiednią wartość susceptancji (reaktancji) (na 6 lit.)
STROIK przyrząd służący w aerofonach do wprowadzania do drgania słupka powietrza znajdującego się w piszczałkach (na 6 lit.)
STROIK ozdoba świątecznego stołu (na 6 lit.)

Wszystkie hasła krzyżówkowe - STROIK

STROIK
element instrumentów strunowych - począwszy od skrzypiec, przez kontrabas, po gitarę - zamontowany najczęściej na główce, odpowiadający za strojenie (na 6 lit.).
STROIK
niedużych rozmiarów strój (ubranie) - może to być nazwa ubranka np. dla dziecka, lalki (na 6 lit.).
STROIK
ozdoba, kompozycja z kwiatów, gałązek i innych elementów dekoracyjnych, którą umieszcza się np. na stole, grobie (na 6 lit.).
STROIK
incytator w niektórych aerofonach piszczałkowych i idiofonach dętych; element instrumentu muzycznego służący do wprowadzania w drganie słupa powietrza zawartego wewnątrz instrumentu lub rezonatora (na 6 lit.).
STROIK
dziewczęca opaska ozdobna, noszona na głowie do chwili zamążpójścia, w Europie od czasów średniowiecza (na 6 lit.).
STROIK
ozdoba głowy w postaci miniaturowego kapelusza lub kompozycji ze sztucznych kwiatów, koronki, woalu i innych elementów dekoracyjnych; noszony zamiast kapelusza na eleganckie okazje lub zamiast welonu podczas ślubu (na 6 lit.).
STROIK
dziewczęca ozdoba głowy, element stroju ludowego; przepaska do włosów ze wstążek, kwiatów i innych elementów dekoracyjnych (na 6 lit.).
STROIK
urządzenie muzyczne, pomocne przy strojeniu np. gitary (na 6 lit.).
STROIK
odcinek linii transmisyjnej zwarty lub rozwarty na końcu i równolegle dołączony do obwodu; zadaniem stroika jest przetransformowanie końcowego zwarcia lub rozwarcia na odpowiednią wartość susceptancji (reaktancji) (na 6 lit.).
STROIK
przyrząd służący w aerofonach do wprowadzania do drgania słupka powietrza znajdującego się w piszczałkach (na 6 lit.).
STROIK
ozdoba świątecznego stołu (na 6 lit.).

Oprócz STROIK sprawdź również:

Komentarze - STROIK - Hasła do krzyżówek. Dodaj komentarz

6×2 =

Poleć nas znajomym:

x