TRANSKRYPCJA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie zapy­tania. Pamię­taj, że w przy­padku ha­seł dwu- lub wielo-człono­wych spa­cje są pomi­jane przy wyszu­ki­waniu i obli­cza­niu dłu­go­ści ha­sła.

Opisy haseł pasujących do zapytania TRANSKRYPCJA

Dla inte­resu­ją­cego Cię zapytania "TRANSKRYPCJA" zna­leź­liśmy tyle róż­nych ha­seł krzyżówkowych: 7. Zo­sta­ły one wy­świe­tlone po­ni­żej.

TRANSKRYPCJA to:

przetranskrybowany tekst (na 12 lit.)TRANSKRYPCJA to:

zapisywanie (np. ze słuchu), przepisywanie w innej konwencji tekstów, w sposób, który jest jakąś interpretacją fonetyczną dźwięków języka (na 12 lit.)TRANSKRYPCJA to:

utwór opracowany na inny głos, instrument, zespół (na 12 lit.)TRANSKRYPCJA to:

proces syntezy RNA na matrycy DNA przez różne polimerazy RNA (na 12 lit.)TRANSKRYPCJA to:

opracowanie utworu na inny instrument, głos lub zespół niż przewidziano to pierwotnie lub z użyciem innej notacji (na 12 lit.)TRANSKRYPCJA to:

w językoznawstwie - system zapisu, sposób zapisu głosek danego języka za pomocą symboli graficznych (na 12 lit.)TRANSKRYPCJA to:

opracowanie utworu muz., na inny instrument lub głos, niż na który był on pierwotnie skomponowany (na 12 lit.)To już wszys­tkie ha­sła, któ­re zna­le­źli­śmy dla szu­ka­ne­go za­py­ta­nia: "TRANSKRYPCJA". Je­że­li nie zna­la­złeś te­go cze­go szu­ka­łeś mo­żesz zmie­nić za­py­ta­nie w wy­szu­ki­warce po­niżej.

TRANSKRYPCJA nie pasuje? Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

TRANSKRYPCJA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek TRANSKRYPCJA - podsumowanie

Najlepiej pasującymi opisami w krzyżówce dla podanego hasła są:

Opisy dla hasła krzyżówkowego TRANSKRYPCJA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
TRANSKRYPCJA przetranskrybowany tekst (na 12 lit.)
TRANSKRYPCJA zapisywanie (np. ze słuchu), przepisywanie w innej konwencji tekstów, w sposób, który jest jakąś interpretacją fonetyczną dźwięków języka (na 12 lit.)
TRANSKRYPCJA utwór opracowany na inny głos, instrument, zespół (na 12 lit.)
TRANSKRYPCJA proces syntezy RNA na matrycy DNA przez różne polimerazy RNA (na 12 lit.)
TRANSKRYPCJA opracowanie utworu na inny instrument, głos lub zespół niż przewidziano to pierwotnie lub z użyciem innej notacji (na 12 lit.)
TRANSKRYPCJA w językoznawstwie - system zapisu, sposób zapisu głosek danego języka za pomocą symboli graficznych (na 12 lit.)
TRANSKRYPCJA opracowanie utworu muz., na inny instrument lub głos, niż na który był on pierwotnie skomponowany (na 12 lit.)

Wszystkie hasła krzyżówkowe - TRANSKRYPCJA

TRANSKRYPCJA
przetranskrybowany tekst (na 12 lit.).
TRANSKRYPCJA
zapisywanie (np. ze słuchu), przepisywanie w innej konwencji tekstów, w sposób, który jest jakąś interpretacją fonetyczną dźwięków języka (na 12 lit.).
TRANSKRYPCJA
utwór opracowany na inny głos, instrument, zespół (na 12 lit.).
TRANSKRYPCJA
proces syntezy RNA na matrycy DNA przez różne polimerazy RNA (na 12 lit.).
TRANSKRYPCJA
opracowanie utworu na inny instrument, głos lub zespół niż przewidziano to pierwotnie lub z użyciem innej notacji (na 12 lit.).
TRANSKRYPCJA
w językoznawstwie - system zapisu, sposób zapisu głosek danego języka za pomocą symboli graficznych (na 12 lit.).
TRANSKRYPCJA
opracowanie utworu muz., na inny instrument lub głos, niż na który był on pierwotnie skomponowany (na 12 lit.).

Oprócz TRANSKRYPCJA sprawdź również:

Komentarze - TRANSKRYPCJA - Hasła do krzyżówek. Dodaj komentarz

8-2 =

Poleć nas znajomym:

x