Hasła do krzyżówek pasujące do zapytania: WELUR

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie zapy­tania. Pamię­taj, że w przy­padku ha­seł dwu- lub wielo-człono­wych spa­cje są pomi­jane przy wyszu­ki­waniu i obli­cza­niu dłu­go­ści ha­sła.

Opisy haseł pasujących do zapytania WELUR

Dla inte­resu­ją­cego Cię zapytania "WELUR" zna­leź­liśmy tyle róż­nych ha­seł krzyżówkowych: 7. Zo­sta­ły one wy­świe­tlone po­ni­żej.

WELUR to:

dość ogólna nazwa tkanin z grupy pluszów, czyli tkanin z okrywą włókienną (włosową); czasem nazywa się tak specyficznie plusz osnowowy, czyli taki, w którym okrywa runowa tworzona jest z osnowy (na 5 lit.)WELUR to:

specjalnie wyprawiana skóra owcza lub jagnięca, która nie jest licowana (nie jest gładka) (na 5 lit.)WELUR to:

welurowy but (na 5 lit.)WELUR to:

miasto w Indiach (Tamilandu), ośrodek handlowy, węzeł kolejowy (na 5 lit.)WELUR to:

tkanina z krótkim włosem po prawej stronie (na 5 lit.)WELUR to:

tkanina wełniana, drapana mi strzyżona podobna do aksamitu (na 5 lit.)WELUR to:

skóra (cielęca, barania, świńska, kozia) wykończona od strony mizdry, odznaczająca się aksamitną powierzchnią, używana na cholewki rękawiczki itp (na 5 lit.)To już wszys­tkie ha­sła, któ­re zna­le­źli­śmy dla szu­ka­ne­go za­py­ta­nia: "WELUR". Je­że­li nie zna­la­złeś te­go cze­go szu­ka­łeś mo­żesz zmie­nić za­py­ta­nie w wy­szu­ki­warce po­niżej.

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

Szukaj po opisie hasła

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Podsumowanie

Najlepiej pasującymi opisami w krzyżówce dla podanego hasła są:

Opisy dla hasła krzyżówkowego WELUR
Hasło Opis krzyżówkowy
WELUR dość ogólna nazwa tkanin z grupy pluszów, czyli tkanin z okrywą włókienną (włosową); czasem nazywa się tak specyficznie plusz osnowowy, czyli taki, w którym okrywa runowa tworzona jest z osnowy (na 5 lit.)
WELUR specjalnie wyprawiana skóra owcza lub jagnięca, która nie jest licowana (nie jest gładka) (na 5 lit.)
WELUR welurowy but (na 5 lit.)
WELUR miasto w Indiach (Tamilandu), ośrodek handlowy, węzeł kolejowy (na 5 lit.)
WELUR tkanina z krótkim włosem po prawej stronie (na 5 lit.)
WELUR tkanina wełniana, drapana mi strzyżona podobna do aksamitu (na 5 lit.)
WELUR skóra (cielęca, barania, świńska, kozia) wykończona od strony mizdry, odznaczająca się aksamitną powierzchnią, używana na cholewki rękawiczki itp (na 5 lit.)

Hasła krzyżówkowe

WELUR
dość ogólna nazwa tkanin z grupy pluszów, czyli tkanin z okrywą włókienną (włosową); czasem nazywa się tak specyficznie plusz osnowowy, czyli taki, w którym okrywa runowa tworzona jest z osnowy (na 5 lit.).
WELUR
specjalnie wyprawiana skóra owcza lub jagnięca, która nie jest licowana (nie jest gładka) (na 5 lit.).
WELUR
welurowy but (na 5 lit.).
WELUR
miasto w Indiach (Tamilandu), ośrodek handlowy, węzeł kolejowy (na 5 lit.).
WELUR
tkanina z krótkim włosem po prawej stronie (na 5 lit.).
WELUR
tkanina wełniana, drapana mi strzyżona podobna do aksamitu (na 5 lit.).
WELUR
skóra (cielęca, barania, świńska, kozia) wykończona od strony mizdry, odznaczająca się aksamitną powierzchnią, używana na cholewki rękawiczki itp (na 5 lit.).

Poleć nas znajomym:

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x