FORMA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie zapy­tania. Pamię­taj, że w przy­padku ha­seł dwu- lub wielo-człono­wych spa­cje są pomi­jane przy wyszu­ki­waniu i obli­cza­niu dłu­go­ści ha­sła.

Opisy haseł pasujących do zapytania FORMA

Dla inte­resu­ją­cego Cię zapytania "FORMA" zna­leź­liśmy tyle róż­nych ha­seł krzyżówkowych: 19. Zo­sta­ły one wy­świe­tlone po­ni­żej.

FORMA to:

wygląd, profil, zewnętrzny kształt, postać (na 5 lit.)FORMA to:

naczynie lub część maszyny, które zapewniają nadanie jednakowego kształtu wszystkim wyprodukowanym seryjnie obiektom z plastiku, metalu, gipsu lub innych plastycznych substancji (na 5 lit.)FORMA to:

w biologii: najniższa kategoria systematyczna, niższa od odmiany (na 5 lit.)FORMA to:

budowa; układ skoordynowanych elemetów (na 5 lit.)FORMA to:

wyraz, w którym można odróżnić rdzeń od części wyrażającej funkcje gramatyczne (na 5 lit.)FORMA to:

kondycja, aktualny stan fizjologiczny organizmu, podlegający zmianom pod wpływem czynników środowiska zewnętrznego, wynikający ze stanu odżywienia i wytrenowania organizmu, a także zabiegów pielęgnacyjnych (na 5 lit.)FORMA to:

naczynie, w którym umieszcza się ciasto, aby po upieczeniu miało nadany przez nie kształt (na 5 lit.)FORMA to:

zespół środków, za pomocą których w dziele zostaje wyrażona treść; forma obejmuje takie elementy jak struktura, kompozycja, język, kształt itp (na 5 lit.)FORMA to:

pierwowzór wykonania, szablon, wykrój (na 5 lit.)FORMA to:

zbiór norm zachowania, zwyczajów i form towarzyskich (savoir-vivre) obowiązujący w określonej grupie społecznej lub środowisku (na 5 lit.)FORMA to:

przejaw, postać, rodzaj czegoś (na 5 lit.)FORMA to:

ogólnie stan, kondycja czegoś - w tym stan sprawności fizycznej lub psychicznej człowieka, samopoczucie (na 5 lit.)FORMA to:

wielomian - wyrażenie algebraiczne złożone ze zmiennych i stałych, połączonych działaniami dodawania, odejmowania, mnożenia i podnoszenia do potęgi o stałym wykładniku naturalnym (na 5 lit.)FORMA to:

w filozofii Arystotelesa: istota pojęciowa przedmiotu (na 5 lit.)FORMA to:

według filozofii Kanta - kształt tego, co jest dostępne zmysłom (na 5 lit.)FORMA to:

element urządzenia drukującego przyjmujący farbę drukową (lub inną nadrukowywaną substancję, np. lakier, klej) w miejscach obrazu drukowego w celu przekazania tej farby dalej, na podłoże drukowe (na 5 lit.)FORMA to:

zawartość formy do pieczenia (na 5 lit.)FORMA to:

zespół elementów służących do kształtowania przedmiotów z tworzyw sztucznych (na 5 lit.)FORMA to:

elementy, które po złożeniu tworzą wnękę o kształtach odpowiadających kształtom odlewu (na 5 lit.)To już wszys­tkie ha­sła, któ­re zna­le­źli­śmy dla szu­ka­ne­go za­py­ta­nia: "FORMA". Je­że­li nie zna­la­złeś te­go cze­go szu­ka­łeś mo­żesz zmie­nić za­py­ta­nie w wy­szu­ki­warce po­niżej.

FORMA nie pasuje? Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

FORMA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek FORMA - podsumowanie

Najlepiej pasującymi opisami w krzyżówce dla podanego hasła są:

Opisy dla hasła krzyżówkowego FORMA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
FORMA wygląd, profil, zewnętrzny kształt, postać (na 5 lit.)
FORMA naczynie lub część maszyny, które zapewniają nadanie jednakowego kształtu wszystkim wyprodukowanym seryjnie obiektom z plastiku, metalu, gipsu lub innych plastycznych substancji (na 5 lit.)
FORMA w biologii: najniższa kategoria systematyczna, niższa od odmiany (na 5 lit.)
FORMA budowa; układ skoordynowanych elemetów (na 5 lit.)
FORMA wyraz, w którym można odróżnić rdzeń od części wyrażającej funkcje gramatyczne (na 5 lit.)
FORMA kondycja, aktualny stan fizjologiczny organizmu, podlegający zmianom pod wpływem czynników środowiska zewnętrznego, wynikający ze stanu odżywienia i wytrenowania organizmu, a także zabiegów pielęgnacyjnych (na 5 lit.)
FORMA naczynie, w którym umieszcza się ciasto, aby po upieczeniu miało nadany przez nie kształt (na 5 lit.)
FORMA zespół środków, za pomocą których w dziele zostaje wyrażona treść; forma obejmuje takie elementy jak struktura, kompozycja, język, kształt itp (na 5 lit.)
FORMA pierwowzór wykonania, szablon, wykrój (na 5 lit.)
FORMA zbiór norm zachowania, zwyczajów i form towarzyskich (savoir-vivre) obowiązujący w określonej grupie społecznej lub środowisku (na 5 lit.)
FORMA przejaw, postać, rodzaj czegoś (na 5 lit.)
FORMA ogólnie stan, kondycja czegoś - w tym stan sprawności fizycznej lub psychicznej człowieka, samopoczucie (na 5 lit.)
FORMA wielomian - wyrażenie algebraiczne złożone ze zmiennych i stałych, połączonych działaniami dodawania, odejmowania, mnożenia i podnoszenia do potęgi o stałym wykładniku naturalnym (na 5 lit.)
FORMA w filozofii Arystotelesa: istota pojęciowa przedmiotu (na 5 lit.)
FORMA według filozofii Kanta - kształt tego, co jest dostępne zmysłom (na 5 lit.)
FORMA element urządzenia drukującego przyjmujący farbę drukową (lub inną nadrukowywaną substancję, np. lakier, klej) w miejscach obrazu drukowego w celu przekazania tej farby dalej, na podłoże drukowe (na 5 lit.)
FORMA zawartość formy do pieczenia (na 5 lit.)
FORMA zespół elementów służących do kształtowania przedmiotów z tworzyw sztucznych (na 5 lit.)
FORMA elementy, które po złożeniu tworzą wnękę o kształtach odpowiadających kształtom odlewu (na 5 lit.)

Wszystkie hasła krzyżówkowe - FORMA

FORMA
wygląd, profil, zewnętrzny kształt, postać (na 5 lit.).
FORMA
naczynie lub część maszyny, które zapewniają nadanie jednakowego kształtu wszystkim wyprodukowanym seryjnie obiektom z plastiku, metalu, gipsu lub innych plastycznych substancji (na 5 lit.).
FORMA
w biologii: najniższa kategoria systematyczna, niższa od odmiany (na 5 lit.).
FORMA
budowa; układ skoordynowanych elemetów (na 5 lit.).
FORMA
wyraz, w którym można odróżnić rdzeń od części wyrażającej funkcje gramatyczne (na 5 lit.).
FORMA
kondycja, aktualny stan fizjologiczny organizmu, podlegający zmianom pod wpływem czynników środowiska zewnętrznego, wynikający ze stanu odżywienia i wytrenowania organizmu, a także zabiegów pielęgnacyjnych (na 5 lit.).
FORMA
naczynie, w którym umieszcza się ciasto, aby po upieczeniu miało nadany przez nie kształt (na 5 lit.).
FORMA
zespół środków, za pomocą których w dziele zostaje wyrażona treść; forma obejmuje takie elementy jak struktura, kompozycja, język, kształt itp (na 5 lit.).
FORMA
pierwowzór wykonania, szablon, wykrój (na 5 lit.).
FORMA
zbiór norm zachowania, zwyczajów i form towarzyskich (savoir-vivre) obowiązujący w określonej grupie społecznej lub środowisku (na 5 lit.).
FORMA
przejaw, postać, rodzaj czegoś (na 5 lit.).
FORMA
ogólnie stan, kondycja czegoś - w tym stan sprawności fizycznej lub psychicznej człowieka, samopoczucie (na 5 lit.).
FORMA
wielomian - wyrażenie algebraiczne złożone ze zmiennych i stałych, połączonych działaniami dodawania, odejmowania, mnożenia i podnoszenia do potęgi o stałym wykładniku naturalnym (na 5 lit.).
FORMA
w filozofii Arystotelesa: istota pojęciowa przedmiotu (na 5 lit.).
FORMA
według filozofii Kanta - kształt tego, co jest dostępne zmysłom (na 5 lit.).
FORMA
element urządzenia drukującego przyjmujący farbę drukową (lub inną nadrukowywaną substancję, np. lakier, klej) w miejscach obrazu drukowego w celu przekazania tej farby dalej, na podłoże drukowe (na 5 lit.).
FORMA
zawartość formy do pieczenia (na 5 lit.).
FORMA
zespół elementów służących do kształtowania przedmiotów z tworzyw sztucznych (na 5 lit.).
FORMA
elementy, które po złożeniu tworzą wnękę o kształtach odpowiadających kształtom odlewu (na 5 lit.).

Oprócz FORMA sprawdź również:

Komentarze - FORMA - Hasła do krzyżówek. Dodaj komentarz

6-3 =

Poleć nas znajomym:

x