Synonimy do słowa RFN

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych sy­noni­mów dla szu­ka­nego przez Cie­bie słowa: RFN.

Wyrazy bliskoznaczne do słowa RFN

Dla inte­resu­ją­cego Cię słowa zna­leź­liśmy sy­no­nimy lub gru­py wy­ra­zów bli­sko­zna­cznych o 3 róż­nych ka­tego­riach zna­cze­nio­wych lub używane w innych kontekstach. Zo­sta­ły one wy­świe­tlone od­dziel­nie.

RFN
to inaczej:

Niemcy, Rajch (pot.), Republika Federalna Niemiec (oficj.), szwaby (pot.), kraina (poet.) (nadrz.), kraj (nadrz.), państwo (nadrz.)RFN
to inaczej:

NRFRFN
to inaczej:

(pot.) Rajch, NiemcyPrzy nie­któ­rych po­zyc­jach, w na­wia­sach, mogą znaj­dować się do­dat­kowe ozna­cze­nia wska­zu­jące na przy­kład, że da­ne sło­wo uży­wane jest w mo­wie po­to­cznej, jest uwa­ża­ne za obra­źli­we lub żar­to­bliwe (wy­jaś­nie­nia po­szcze­gól­nych ka­te­go­rii znaj­dziesz na do­le stro­ny).

Synonimy dla słów kontekstowo podobnych do RFN.

RFN-OWSKI
to inaczej:

erefenowskiRFN-OWSKI
to inaczej:

enerefowski, NRF-owskiRFN-OWSKI
to inaczej:

zachodnioniemieckiSzukaj synonimów do słowa

RFN inaczej

Najlepszymi odpowiedziami na pytanie: "Jakie znasz synonimy do słowa RFN?", są:

1. Rfn to inaczej Niemcy, Rajch (pot.), Republika Federalna Niemiec (oficj.), szwaby (pot.), kraina (poet.) (nadrz.), kraj (nadrz.), państwo (nadrz.).
2. RFN to inaczej NRF.
3. RFN to inaczej (pot.) Rajch, Niemcy.

W sumie znaleźliśmy tyle odpowiedzi na to pytanie: 3.

Synonimy słownikowe do słowa RFN

RFN
Niemcy, Rajch (pot.), Republika Federalna Niemiec (oficj.), szwaby (pot.), kraina (poet.) (nadrz.), kraj (nadrz.), państwo (nadrz.)
RFN
NRF
RFN
(pot.) Rajch, Niemcy

Komentarze - słowa - synonim. Dodaj komentarz

7×3 =

Poleć nas znajomym:

Polski-Slownik.pl
 > 
Synonimy
 > 
Synonimy do słowa: RFN

Quantcast