Synonimy do słowa AFORYZM

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych sy­noni­mów dla szu­ka­nego przez Cie­bie słowa: AFORYZM.

Wyrazy bliskoznaczne do słowa AFORYZM

Dla inte­resu­ją­cego Cię słowa zna­leź­liśmy sy­no­nimy lub gru­py wy­ra­zów bli­sko­zna­cznych o 2 róż­nych ka­tego­riach zna­cze­nio­wych lub używane w innych kontekstach. Zo­sta­ły one wy­świe­tlone od­dziel­nie.

AFORYZM
to inaczej:

gnoma, maksyma, morał, porzekadło, powiedzenie, powiedzonko, przysłowie, sentencja, złota myśl, credo (podrz.), dewiza (podrz.), hasło (podrz.), idea życiowa (podrz.), motto (podrz.), zasada postępowania (podrz.), idea (nadrz.), koncepcja (nadrz.), myśl (nadrz.)AFORYZM
to inaczej:

przysłowie, sentencja, porzekadło, powiedzenie, maksyma, morał, złota myśl, powiedzonko, gnomaPrzy nie­któ­rych po­zyc­jach, w na­wia­sach, mogą znaj­dować się do­dat­kowe ozna­cze­nia wska­zu­jące na przy­kład, że da­ne sło­wo uży­wane jest w mo­wie po­to­cznej, jest uwa­ża­ne za obra­źli­we lub żar­to­bliwe (wy­jaś­nie­nia po­szcze­gól­nych ka­te­go­rii znaj­dziesz na do­le stro­ny).

Szukaj synonimów do słowa

AFORYZM inaczej

Najlepszymi odpowiedziami na pytanie: "Jakie znasz synonimy do słowa aforyzm?", są:

1. Aforyzm to inaczej gnoma, maksyma, morał, porzekadło, powiedzenie, powiedzonko, przysłowie, sentencja, złota myśl, credo (podrz.), dewiza (podrz.), hasło (podrz.), idea życiowa (podrz.), motto (podrz.), zasada postępowania (podrz.), idea (nadrz.), koncepcja (nadrz.), myśl (nadrz.).
2. Aforyzm to inaczej przysłowie, sentencja, porzekadło, powiedzenie, maksyma, morał, złota myśl, powiedzonko, gnoma.

W sumie znaleźliśmy tyle odpowiedzi na to pytanie: 2.

Synonimy słownikowe do słowa AFORYZM

AFORYZM
gnoma, maksyma, morał, porzekadło, powiedzenie, powiedzonko, przysłowie, sentencja, złota myśl, credo (podrz.), dewiza (podrz.), hasło (podrz.), idea życiowa (podrz.), motto (podrz.), zasada postępowania (podrz.), idea (nadrz.), koncepcja (nadrz.), myśl (nadrz.)
AFORYZM
przysłowie, sentencja, porzekadło, powiedzenie, maksyma, morał, złota myśl, powiedzonko, gnoma

Poleć nas znajomym:

Polski-Slownik.pl
 > 
Synonimy
 > 
Synonimy do słowa: AFORYZM

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x