Synonimy do słowa BEZECNY

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych sy­noni­mów dla szu­ka­nego przez Cie­bie słowa: BEZECNY.

Wyrazy bliskoznaczne do słowa BEZECNY

Dla inte­resu­ją­cego Cię słowa zna­leź­liśmy sy­no­nimy lub gru­py wy­ra­zów bli­sko­zna­cznych o 2 róż­nych ka­tego­riach zna­cze­nio­wych lub używane w innych kontekstach. Zo­sta­ły one wy­świe­tlone od­dziel­nie.

BEZECNY
to inaczej:

bezecny (książk.), perwersyjny, wykolejony, zdemoralizowany, zdeprawowany, zepsutyBEZECNY
to inaczej:

niegodny, niehonorowy, godny pogardy, wykolejony, mający złą sławę, nikczemny, kompromitujący, sromotny, zdeprawowany, zepsuty, zdemoralizowany, niesławny, niegodziwy, haniebny, podły, nędzny, perwersyjnyPrzy nie­któ­rych po­zyc­jach, w na­wia­sach, mogą znaj­dować się do­dat­kowe ozna­cze­nia wska­zu­jące na przy­kład, że da­ne sło­wo uży­wane jest w mo­wie po­to­cznej, jest uwa­ża­ne za obra­źli­we lub żar­to­bliwe (wy­jaś­nie­nia po­szcze­gól­nych ka­te­go­rii znaj­dziesz na do­le stro­ny).

Sprawdź też synonimy dla słów tematycznie lub słownikowo podobnych do szukanego przez Ciebie słowa.

Szukaj synonimów do słowa

BEZECNY inaczej

Najlepszymi odpowiedziami na pytanie: "Jakie znasz synonimy do słowa bezecny?", są:

1. Bezecny to inaczej bezecny (książk.), perwersyjny, wykolejony, zdemoralizowany, zdeprawowany, zepsuty.
2. Bezecny to inaczej niegodny, niehonorowy, godny pogardy, wykolejony, mający złą sławę, nikczemny, kompromitujący, sromotny, zdeprawowany, zepsuty, zdemoralizowany, niesławny, niegodziwy, haniebny, podły, nędzny, perwersyjny.

W sumie znaleźliśmy tyle odpowiedzi na to pytanie: 2.

Synonimy słownikowe do słowa BEZECNY

BEZECNY
bezecny (książk.), perwersyjny, wykolejony, zdemoralizowany, zdeprawowany, zepsuty
BEZECNY
niegodny, niehonorowy, godny pogardy, wykolejony, mający złą sławę, nikczemny, kompromitujący, sromotny, zdeprawowany, zepsuty, zdemoralizowany, niesławny, niegodziwy, haniebny, podły, nędzny, perwersyjny

Poleć nas znajomym:

Polski-Slownik.pl
 > 
Synonimy
 > 
Synonimy do słowa: BEZECNY

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x