Synonimy do słowa BUZIA

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych sy­noni­mów dla szu­ka­nego przez Cie­bie słowa: BUZIA.

Wyrazy bliskoznaczne do słowa BUZIA

Dla inte­resu­ją­cego Cię słowa zna­leź­liśmy sy­no­nimy lub gru­py wy­ra­zów bli­sko­zna­cznych o 3 róż­nych ka­tego­riach zna­cze­nio­wych lub używane w innych kontekstach. Zo­sta­ły one wy­świe­tlone od­dziel­nie.

BUZIA
to inaczej:

facjata (żart.), fizjonomia, lico, oblicze, płeć (przestarz.), twarz, dziób (podrz.), facjata (żart.) (podrz.), gęba (wulg.) (podrz.), jadaczka (pot.) (podrz.), japa (pot.) (podrz.), kufa (pot.) (podrz.), morda (wulg.) (podrz.), papa (pot.) (podrz.), paszcza (podrz.), pysk (wulg.) (podrz.), ryj (wulg.) (podrz.), ryło (wulg.) (podrz.), część ciała (nadrz.)BUZIA
to inaczej:

(ekspr.) michaBUZIA
to inaczej:

oblicze, (książk.) fizys, fizjonomia, (pot.) pysk, (książk.) lico, twarz, (pot.) paszcza, (pot.) morda, (pot.) gęba, wargi, (pot.) facjata, (pot.) ryj, ustaPrzy nie­któ­rych po­zyc­jach, w na­wia­sach, mogą znaj­dować się do­dat­kowe ozna­cze­nia wska­zu­jące na przy­kład, że da­ne sło­wo uży­wane jest w mo­wie po­to­cznej, jest uwa­ża­ne za obra­źli­we lub żar­to­bliwe (wy­jaś­nie­nia po­szcze­gól­nych ka­te­go­rii znaj­dziesz na do­le stro­ny).

Szukaj synonimów do słowa

BUZIA inaczej

Najlepszymi odpowiedziami na pytanie: "Jakie znasz synonimy do słowa buzia?", są:

1. Buzia to inaczej facjata (żart.), fizjonomia, lico, oblicze, płeć (przestarz.), twarz, dziób (podrz.), facjata (żart.) (podrz.), gęba (wulg.) (podrz.), jadaczka (pot.) (podrz.), japa (pot.) (podrz.), kufa (pot.) (podrz.), morda (wulg.) (podrz.), papa (pot.) (podrz.), paszcza (podrz.), pysk (wulg.) (podrz.), ryj (wulg.) (podrz.), ryło (wulg.) (podrz.), część ciała (nadrz.).
2. Buzia to inaczej (ekspr.) micha.
3. Buzia to inaczej oblicze, (książk.) fizys, fizjonomia, (pot.) pysk, (książk.) lico, twarz, (pot.) paszcza, (pot.) morda, (pot.) gęba, wargi, (pot.) facjata, (pot.) ryj, usta .

W sumie znaleźliśmy tyle odpowiedzi na to pytanie: 3.

Synonimy słownikowe do słowa BUZIA

BUZIA
facjata (żart.), fizjonomia, lico, oblicze, płeć (przestarz.), twarz, dziób (podrz.), facjata (żart.) (podrz.), gęba (wulg.) (podrz.), jadaczka (pot.) (podrz.), japa (pot.) (podrz.), kufa (pot.) (podrz.), morda (wulg.) (podrz.), papa (pot.) (podrz.), paszcza (podrz.), pysk (wulg.) (podrz.), ryj (wulg.) (podrz.), ryło (wulg.) (podrz.), część ciała (nadrz.)
BUZIA
(ekspr.) micha
BUZIA
oblicze, (książk.) fizys, fizjonomia, (pot.) pysk, (książk.) lico, twarz, (pot.) paszcza, (pot.) morda, (pot.) gęba, wargi, (pot.) facjata, (pot.) ryj, usta

Słowa, które mogą Cię zainteresować obok BUZIA

Komentarze - słowa - synonim. Dodaj komentarz

7×6 =

Poleć nas znajomym:

Polski-Slownik.pl
 > 
Synonimy
 > 
Synonimy do słowa: BUZIA

Quantcast