Synonimy do słowa CHWILOWY

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych sy­noni­mów dla szu­ka­nego przez Cie­bie słowa: CHWILOWY.

Wyrazy bliskoznaczne do słowa CHWILOWY

Dla inte­resu­ją­cego Cię słowa zna­leź­liśmy sy­no­nimy lub gru­py wy­ra­zów bli­sko­zna­cznych o 2 róż­nych ka­tego­riach zna­cze­nio­wych lub używane w innych kontekstach. Zo­sta­ły one wy­świe­tlone od­dziel­nie.

CHWILOWY
to inaczej:

efemeryczny (książk.), krótkotrwały, nietrwały, przejściowy, przelotny, przemijający, tymczasowy, ulotnyCHWILOWY
to inaczej:

czasowy, przelotny, (książk.) efemeryczny, przejściowy, nietrwały, niestały, krótkotrwały, ulotny, przemijający, zastępczy, doraźny, tymczasowy, improwizowany, zapomnianyPrzy nie­któ­rych po­zyc­jach, w na­wia­sach, mogą znaj­dować się do­dat­kowe ozna­cze­nia wska­zu­jące na przy­kład, że da­ne sło­wo uży­wane jest w mo­wie po­to­cznej, jest uwa­ża­ne za obra­źli­we lub żar­to­bliwe (wy­jaś­nie­nia po­szcze­gól­nych ka­te­go­rii znaj­dziesz na do­le stro­ny).

Synonimy dla słów kontekstowo podobnych do szukanego przez Ciebie słowa.

CHWILOWY SPOSÓB
to inaczej:

zastępczy środekSprawdź też synonimy dla słów tematycznie lub słownikowo podobnych do szukanego przez Ciebie słowa.

Szukaj synonimów do słowa

CHWILOWY inaczej

Najlepszymi odpowiedziami na pytanie: "Jakie znasz synonimy do słowa chwilowy?", są:

1. Chwilowy to inaczej efemeryczny (książk.), krótkotrwały, nietrwały, przejściowy, przelotny, przemijający, tymczasowy, ulotny.
2. Chwilowy to inaczej czasowy, przelotny, (książk.) efemeryczny, przejściowy, nietrwały, niestały, krótkotrwały, ulotny, przemijający, zastępczy, doraźny, tymczasowy, improwizowany, zapomniany.

W sumie znaleźliśmy tyle odpowiedzi na to pytanie: 2.

Synonimy słownikowe do słowa CHWILOWY

CHWILOWY
efemeryczny (książk.), krótkotrwały, nietrwały, przejściowy, przelotny, przemijający, tymczasowy, ulotny
CHWILOWY
czasowy, przelotny, (książk.) efemeryczny, przejściowy, nietrwały, niestały, krótkotrwały, ulotny, przemijający, zastępczy, doraźny, tymczasowy, improwizowany, zapomniany

Poleć nas znajomym:

Polski-Slownik.pl
 > 
Synonimy
 > 
Synonimy do słowa: CHWILOWY

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x