Synonimy do słowa CZYTELNIK

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych sy­noni­mów dla szu­ka­nego przez Cie­bie słowa: CZYTELNIK.

Wyrazy bliskoznaczne do słowa CZYTELNIK

Dla inte­resu­ją­cego Cię słowa zna­leź­liśmy sy­no­nimy lub gru­py wy­ra­zów bli­sko­zna­cznych o 3 róż­nych ka­tego­riach zna­cze­nio­wych lub używane w innych kontekstach. Zo­sta­ły one wy­świe­tlone od­dziel­nie.

CZYTELNIK
to inaczej:

czytelnik, bibliofil (podrz.), mól książkowy (podrz.), adresat (nadrz.), odbiorca (książk.) (nadrz.)CZYTELNIK
to inaczej:

(pot.) czytaczCZYTELNIK
to inaczej:

odbiorca, (pot.) mól książkowyPrzy nie­któ­rych po­zyc­jach, w na­wia­sach, mogą znaj­dować się do­dat­kowe ozna­cze­nia wska­zu­jące na przy­kład, że da­ne sło­wo uży­wane jest w mo­wie po­to­cznej, jest uwa­ża­ne za obra­źli­we lub żar­to­bliwe (wy­jaś­nie­nia po­szcze­gól­nych ka­te­go­rii znaj­dziesz na do­le stro­ny).

Sprawdź też synonimy dla słów tematycznie lub słownikowo podobnych do CZYTELNIK.

Szukaj synonimów do słowa

CZYTELNIK inaczej

Najlepszymi odpowiedziami na pytanie: "Jakie znasz synonimy do słowa czytelnik?", są:

1. Czytelnik to inaczej czytelnik, bibliofil (podrz.), mól książkowy (podrz.), adresat (nadrz.), odbiorca (książk.) (nadrz.).
2. Czytelnik to inaczej (pot.) czytacz.
3. Czytelnik to inaczej odbiorca, (pot.) mól książkowy.

W sumie znaleźliśmy tyle odpowiedzi na to pytanie: 3.

Synonimy słownikowe do słowa CZYTELNIK

CZYTELNIK
czytelnik, bibliofil (podrz.), mól książkowy (podrz.), adresat (nadrz.), odbiorca (książk.) (nadrz.)
CZYTELNIK
(pot.) czytacz
CZYTELNIK
odbiorca, (pot.) mól książkowy

Słowa, które mogą Cię zainteresować obok CZYTELNIK

Komentarze - słowa - synonim. Dodaj komentarz

6×2 =

Poleć nas znajomym:

Polski-Slownik.pl
 > 
Synonimy
 > 
Synonimy do słowa: CZYTELNIK

Quantcast