Synonimy do słowa DUSIGROSZ

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych sy­noni­mów dla szu­ka­nego przez Cie­bie słowa: DUSIGROSZ.

Wyrazy bliskoznaczne do słowa DUSIGROSZ

Dla inte­resu­ją­cego Cię słowa zna­leź­liśmy sy­no­nimy lub gru­py wy­ra­zów bli­sko­zna­cznych o 3 róż­nych ka­tego­riach zna­cze­nio­wych lub używane w innych kontekstach. Zo­sta­ły one wy­świe­tlone od­dziel­nie.

DUSIGROSZ
to inaczej:

centuś, chciwiec, chytrus (pot.), harpagon, kutwa, liczykrupa, sęp (pot.), skąpiec, skąpigrosz, skąpiradło, sknera, żyła (pot.), osoba (nadrz.), podmiot (nadrz.)DUSIGROSZ
to inaczej:

(pot.) centuś, (pot.) liczygrosz, (pot.) liczykrupa, (pot.) skąpigroszDUSIGROSZ
to inaczej:

(pot.) chciwus, (pot.) żyła, (pot.) sęp, (pot.) skąpiradło, chciwiec, sknera, (książk.) harpagon, (pot.) chytrus, (obraźl.) kutwa, skąpiec, (przestarz.) łapigroszPrzy nie­któ­rych po­zyc­jach, w na­wia­sach, mogą znaj­dować się do­dat­kowe ozna­cze­nia wska­zu­jące na przy­kład, że da­ne sło­wo uży­wane jest w mo­wie po­to­cznej, jest uwa­ża­ne za obra­źli­we lub żar­to­bliwe (wy­jaś­nie­nia po­szcze­gól­nych ka­te­go­rii znaj­dziesz na do­le stro­ny).

Szukaj synonimów do słowa

DUSIGROSZ inaczej

Najlepszymi odpowiedziami na pytanie: "Jakie znasz synonimy do słowa dusigrosz?", są:

1. Dusigrosz to inaczej centuś, chciwiec, chytrus (pot.), harpagon, kutwa, liczykrupa, sęp (pot.), skąpiec, skąpigrosz, skąpiradło, sknera, żyła (pot.), osoba (nadrz.), podmiot (nadrz.).
2. Dusigrosz to inaczej (pot.) centuś, (pot.) liczygrosz, (pot.) liczykrupa, (pot.) skąpigrosz.
3. Dusigrosz to inaczej (pot.) chciwus, (pot.) żyła, (pot.) sęp, (pot.) skąpiradło, chciwiec, sknera, (książk.) harpagon, (pot.) chytrus, (obraźl.) kutwa, skąpiec, (przestarz.) łapigrosz.

W sumie znaleźliśmy tyle odpowiedzi na to pytanie: 3.

Synonimy słownikowe do słowa DUSIGROSZ

DUSIGROSZ
centuś, chciwiec, chytrus (pot.), harpagon, kutwa, liczykrupa, sęp (pot.), skąpiec, skąpigrosz, skąpiradło, sknera, żyła (pot.), osoba (nadrz.), podmiot (nadrz.)
DUSIGROSZ
(pot.) centuś, (pot.) liczygrosz, (pot.) liczykrupa, (pot.) skąpigrosz
DUSIGROSZ
(pot.) chciwus, (pot.) żyła, (pot.) sęp, (pot.) skąpiradło, chciwiec, sknera, (książk.) harpagon, (pot.) chytrus, (obraźl.) kutwa, skąpiec, (przestarz.) łapigrosz

Poleć nas znajomym:

Polski-Slownik.pl
 > 
Synonimy
 > 
Synonimy do słowa: DUSIGROSZ

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x