Synonimy do słowa DYSKUTOWANIE

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych sy­noni­mów dla szu­ka­nego przez Cie­bie słowa: DYSKUTOWANIE.

Wyrazy bliskoznaczne do słowa DYSKUTOWANIE

DYSKUTOWANIE
to inaczej:

deliberowanie (przestarz.), rozważanie, debata (podrz.), dyskusja (podrz.), dysputa (podrz.), narada (podrz.), polemika (podrz.), publiczna dyskusja (podrz.), dyskurs (podrz.), dyskusja naukowa (podrz.)Przy nie­któ­rych po­zyc­jach, w na­wia­sach, mogą znaj­dować się do­dat­kowe ozna­cze­nia wska­zu­jące na przy­kład, że da­ne sło­wo uży­wane jest w mo­wie po­to­cznej, jest uwa­ża­ne za obra­źli­we lub żar­to­bliwe (wy­jaś­nie­nia po­szcze­gól­nych ka­te­go­rii znaj­dziesz na do­le stro­ny).

Sprawdź też synonimy dla słów tematycznie lub słownikowo podobnych do szukanego przez Ciebie słowa.

Szukaj synonimów do słowa

DYSKUTOWANIE inaczej

Najlepszą odpowiedzią na pytanie: "Jakie znasz synonimy do słowa dyskutowanie?", jest:

1. Dyskutowanie to inaczej deliberowanie (przestarz.), rozważanie, debata (podrz.), dyskusja (podrz.), dysputa (podrz.), narada (podrz.), polemika (podrz.), publiczna dyskusja (podrz.), dyskurs (podrz.), dyskusja naukowa (podrz.).

W sumie znaleźliśmy tyle odpowiedzi na to pytanie: 1.

Synonimy słownikowe do słowa DYSKUTOWANIE

DYSKUTOWANIE
deliberowanie (przestarz.), rozważanie, debata (podrz.), dyskusja (podrz.), dysputa (podrz.), narada (podrz.), polemika (podrz.), publiczna dyskusja (podrz.), dyskurs (podrz.), dyskusja naukowa (podrz.)

Poleć nas znajomym:

Polski-Slownik.pl
 > 
Synonimy
 > 
Synonimy do słowa: DYSKUTOWANIE

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2022

x