Synonimy do słowa ENKLAWA

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych sy­noni­mów dla szu­ka­nego przez Cie­bie słowa: ENKLAWA.

Wyrazy bliskoznaczne do słowa ENKLAWA

Dla inte­resu­ją­cego Cię słowa zna­leź­liśmy sy­no­nimy lub gru­py wy­ra­zów bli­sko­zna­cznych o 2 róż­nych ka­tego­riach zna­cze­nio­wych lub używane w innych kontekstach. Zo­sta­ły one wy­świe­tlone od­dziel­nie.

ENKLAWA
to inaczej:

oaza, wyspa, azyl, cicha przystań, cichy port, dolina, getto, kraina, obręb, obszar, pole, pas, rewir, schronienie, sektor, strefa, środowisko, światek, teren, terytorium, wysepkaENKLAWA
to inaczej:

eksklawaPrzy nie­któ­rych po­zyc­jach, w na­wia­sach, mogą znaj­dować się do­dat­kowe ozna­cze­nia wska­zu­jące na przy­kład, że da­ne sło­wo uży­wane jest w mo­wie po­to­cznej, jest uwa­ża­ne za obra­źli­we lub żar­to­bliwe (wy­jaś­nie­nia po­szcze­gól­nych ka­te­go­rii znaj­dziesz na do­le stro­ny).

Sprawdź też synonimy dla słów tematycznie lub słownikowo podobnych do szukanego przez Ciebie słowa.

Szukaj synonimów do słowa

ENKLAWA inaczej

Najlepszymi odpowiedziami na pytanie: "Jakie znasz synonimy do słowa enklawa?", są:

1. Enklawa to inaczej oaza, wyspa, azyl, cicha przystań, cichy port, dolina, getto, kraina, obręb, obszar, pole, pas, rewir, schronienie, sektor, strefa, środowisko, światek, teren, terytorium, wysepka.
2. Enklawa to inaczej eksklawa.

W sumie znaleźliśmy tyle odpowiedzi na to pytanie: 2.

Synonimy słownikowe do słowa ENKLAWA

ENKLAWA
oaza, wyspa, azyl, cicha przystań, cichy port, dolina, getto, kraina, obręb, obszar, pole, pas, rewir, schronienie, sektor, strefa, środowisko, światek, teren, terytorium, wysepka
ENKLAWA
eksklawa

Poleć nas znajomym:

Polski-Slownik.pl
 > 
Synonimy
 > 
Synonimy do słowa: ENKLAWA

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x