Synonimy do słowa FRAZES

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych sy­noni­mów dla szu­ka­nego przez Cie­bie słowa: FRAZES.

Wyrazy bliskoznaczne do słowa FRAZES

Dla inte­resu­ją­cego Cię słowa zna­leź­liśmy sy­no­nimy lub gru­py wy­ra­zów bli­sko­zna­cznych o 4 róż­nych ka­tego­riach zna­cze­nio­wych lub używane w innych kontekstach. Zo­sta­ły one wy­świe­tlone od­dziel­nie.

FRAZES
to inaczej:

banał, komunał, truizmFRAZES
to inaczej:

fraza, hasło, sloganFRAZES
to inaczej:

komunał, stereotypFRAZES
to inaczej:

stara śpiewka, ogólnik, fraza, banał, stereotyp, gołosłowność, hasło, slogan, komunał, truizmPrzy nie­któ­rych po­zyc­jach, w na­wia­sach, mogą znaj­dować się do­dat­kowe ozna­cze­nia wska­zu­jące na przy­kład, że da­ne sło­wo uży­wane jest w mo­wie po­to­cznej, jest uwa­ża­ne za obra­źli­we lub żar­to­bliwe (wy­jaś­nie­nia po­szcze­gól­nych ka­te­go­rii znaj­dziesz na do­le stro­ny).

Sprawdź też synonimy dla słów tematycznie lub słownikowo podobnych do FRAZES.

Szukaj synonimów do słowa

FRAZES inaczej

Najlepszymi odpowiedziami na pytanie: "Jakie znasz synonimy do słowa frazes?", są:

1. Frazes to inaczej banał, komunał, truizm.
2. Frazes to inaczej fraza, hasło, slogan.
3. Frazes to inaczej komunał, stereotyp.
4. Frazes to inaczej stara śpiewka, ogólnik, fraza, banał, stereotyp, gołosłowność, hasło, slogan, komunał, truizm.

W sumie znaleźliśmy tyle odpowiedzi na to pytanie: 4.

Synonimy słownikowe do słowa FRAZES

FRAZES
banał, komunał, truizm
FRAZES
fraza, hasło, slogan
FRAZES
komunał, stereotyp
FRAZES
stara śpiewka, ogólnik, fraza, banał, stereotyp, gołosłowność, hasło, slogan, komunał, truizm

Słowa, które mogą Cię zainteresować obok FRAZES

FRAZES - synonim. Dodaj komentarz (0)

      1 + 1 = ?    

Poleć nas znajomym:

Polski-Slownik.pl
 > 
Synonimy
 > 
Synonimy do słowa: FRAZES

x