Synonimy do słowa HERBATA

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych sy­noni­mów dla szu­ka­nego przez Cie­bie słowa: HERBATA.

Wyrazy bliskoznaczne do słowa HERBATA

Dla inte­resu­ją­cego Cię słowa zna­leź­liśmy sy­no­nimy lub gru­py wy­ra­zów bli­sko­zna­cznych o 3 róż­nych ka­tego­riach zna­cze­nio­wych lub używane w innych kontekstach. Zo­sta­ły one wy­świe­tlone od­dziel­nie.

HERBATA
to inaczej:

czaj (żart.), herba, napitek (nadrz.), napój (nadrz.), picie (pot.) (nadrz.), trunek (nadrz.)HERBATA
to inaczej:

herbatka, przyjęcie (nadrz.)HERBATA
to inaczej:

czaj, napój herbacianyPrzy nie­któ­rych po­zyc­jach, w na­wia­sach, mogą znaj­dować się do­dat­kowe ozna­cze­nia wska­zu­jące na przy­kład, że da­ne sło­wo uży­wane jest w mo­wie po­to­cznej, jest uwa­ża­ne za obra­źli­we lub żar­to­bliwe (wy­jaś­nie­nia po­szcze­gól­nych ka­te­go­rii znaj­dziesz na do­le stro­ny).

Sprawdź też synonimy dla słów tematycznie lub słownikowo podobnych do HERBATA.

Szukaj synonimów do słowa

HERBATA inaczej

Najlepszymi odpowiedziami na pytanie: "Jakie znasz synonimy do słowa herbata?", są:

1. Herbata to inaczej czaj (żart.), herba, napitek (nadrz.), napój (nadrz.), picie (pot.) (nadrz.), trunek (nadrz.).
2. Herbata to inaczej herbatka, przyjęcie (nadrz.).
3. Herbata to inaczej czaj, napój herbaciany.

W sumie znaleźliśmy tyle odpowiedzi na to pytanie: 3.

Synonimy słownikowe do słowa HERBATA

HERBATA
czaj (żart.), herba, napitek (nadrz.), napój (nadrz.), picie (pot.) (nadrz.), trunek (nadrz.)
HERBATA
herbatka, przyjęcie (nadrz.)
HERBATA
czaj, napój herbaciany

Słowa, które mogą Cię zainteresować obok HERBATA

Komentarze - słowa - synonim. Dodaj komentarz

5-4 =

Poleć nas znajomym:

Polski-Slownik.pl
 > 
Synonimy
 > 
Synonimy do słowa: HERBATA

Quantcast